Saturday, March 17, 2007

Traducerea în păsărească a manifestului...

Mapanipifepestupul Papartipidupulupuipi Copomupunipist
Kaparl Maparx
Fripiepedripich Epengepels
1848

Opo stapafipiepe upumblăpă pripin Epeupuropopapa - stapafipiapa copomupunipismupulupuipi. Topoapatepe puputeperipilepe băpătrîpînepeipi Epeupuropopepe s-apaupu upunipit îpîntr-opo sfîpîntăpă hăpăipitupuipiapalăpă îpîmpopotripivapa apacepestepe stapafipiipi: Papapapa şipi Ţaparupul, Mepettepernipich şipi Gupuipizopot, rapadipicapalipi frapancepezipi şipi popolipiţipiştipi gepermapanipi.
Epexipistăpă opoaparepe vrepeupun papartipid depe opopopozipiţipiepe caparepe săpă nupu fipi fopost depefăpăipimapat, capa fipiipind copomupunipist, depe căpătrepe apadvepersaparipiipi săpăipi depe lapa puputeperepe? Epexipistăpă opoaparepe vrepeupun papartipid depe opopopozipiţipiepe caparepe săpă nupu fipi răpăspupuns lapa rîpîndupul săpăupu apatîpît epelepemepentepelopor mapaipi îpînapaipintapatepe apalepe opopopozipiţipiepeipi, cîpît şipi apadvepersaparipilopor săpăipi repeapacţipioponaparipi zvîpîrlipindupu-lepe îpîn fapaţăpă ipimpuputaparepeapa stipigmapatipizapantăpă depe copomupunipist?
Dipin apacepest fapapt repeipiepes dopoupuăpă lupucrupuripi.
Topoapatepe puputeperipilepe epeupuropopepenepe repecupunoposc depe pepe apacupum copomupunipismupul capa opo puputeperepe.
Apa vepenipit tipimpupul capa copomupunipiştipiipi săpă-şipi epexpupunăpă depeschipis, îpîn fapaţapa lupumipiipi îpîntrepegipi, coponcepepţipiapa, scopopupuripilepe, tependipinţepelepe şipi săpă opopupunăpă bapasmupulupuipi depesprepe stapafipiapa copomupunipismupulupuipi upun mapanipifepest apal papartipidupulupuipi îpînsupuşipi.
Îpîn apacepest scopop s-apaupu îpîntrupunipit lapa Lopondrapa copomupunipiştipi depe dipifeperipitepe napaţipioponapalipităpăţipi şipi apaupu repedapactapat upurmăpătoporupul „Mapanipifepest”, caparepe sepe pupublipicăpă îpîn lipimbipilepe: epenglepezăpă, frapancepezăpă, gepermapanăpă, ipitapalipiapanăpă, flapamapandăpă şipi dapanepezăpă.
I
Bupurghepezipi şipi propolepetaparipi
Ipistoporipiapa tuputupuropor sopocipiepetăpăţipilopor depe pîpînăpă apazipi epestepe ipistoporipiapa lupuptepelopor depe clapasăpă.
Opomupul lipibeper şipi sclapavupul, papatripicipiapanupul şipi plepebepeupul, nopobipilupul şipi ipiopobapagupul, mepeşteperupul şipi capalfapa, îpîntr-upun cupuvîpînt apasupupripitoporipiipi sepe apaflapaupu îpîntr-upun pepermapanepent apantapagoponipism, dupucepeapaupu opo lupuptăpă nepeîpîntreperupuptăpă, cîpînd apascupunsăpă, cîpînd făpăţipişăpă, opo lupuptăpă caparepe depe fipiepecaparepe dapatăpă sepe sfîpîrşepeapa pripintr-opo prepefapaceperepe repevopolupuţipioponaparăpă apa îpîntrepegipiipi sopocipiepetăpăţipiipi, sapaupu pripin pipiepeipirepeapa clapasepelopor apaflapatepe îpîn lupuptăpă.
Îpîn epepopocipilepe mapaipi îpîndepepăpărtapatepe apalepe ipistoporipiepeipi găpăsipim apapropoapapepe prepetupundepenipi opo îpîmpăpărţipirepe copomplepetăpă apa sopocipiepetăpăţipiipi îpîn dipifeperipitepe stăpăripi, opo scaparăpă vaparipiapatăpă depe popozipiţipiipi sopocipiapalepe. Îpîn Ropomapa apantipicăpă găpăsipim papatripicipiepenipi, capavapaleperipi, plepebepeipi, sclapavipi; îpîn epevupul mepedipiupu: fepeupudapalipi, vapasapalipi, brepeslapaşipi, capalfepe, ipiopobapagipi şipi, pepe lîpîngăpă apacepeapastapa, mapaipi îpîn fipiepecaparepe dipin apacepestepe clapasepe găpăsipim trepeptepe dipistipinctepe.
Sopocipiepetapatepeapa bupurghepezăpă mopodepernăpă, ripidipicapatăpă pepe rupuipinepelepe sopocipiepetăpăţipiipi fepeupudapalepe, nupu apa depesfipiipinţapat apantapagoponipismepelepe depe clapasăpă. Epeapa apa crepeapat dopoapar clapasepe nopoipi, copondipiţipiipi nopoipi depe apasupupripirepe, fopormepe nopoipi depe lupuptăpă, îpîn lopocupul cepelopor vepechipi.
Epepopocapa nopoapastrăpă, epepopocapa bupurghepezipiepeipi, sepe depeoposepebepeştepe îpînsăpă pripin fapaptupul căpă apa sipimplipifipicapat apantapagoponipismepelepe depe clapasăpă. Sopocipiepetapatepeapa îpîntrepeapagăpă sepe scipindepeapazăpă dipin cepe îpîn cepe mapaipi mupult îpîn dopoupuăpă maparipi tapabeperepe dupuşmapanepe, îpîn dopoupuăpă maparipi clapasepe dipirepect opopupusepe upunapa apaltepeipiapa: bupurghepezipiapa şipi propolepetaparipiapatupul.
Dipin ipiopobapagipiipi epevupulupuipi mepedipiupu propovepenipirăpă tîpîrgopovepeţipiipi pripimepelopor oporapaşepe; dipin apacepeştipi tîpîrgopovepeţipi sepe depezvopoltaparăpă pripimepelepe epelepemepentepe apalepe bupurghepezipiepeipi.
Depescopopeperipirepeapa Apameperipicipiipi, opocopolipirepeapa Apafripicipiipi pepe maparepe apaupu depeschipis bupurghepezipiepeipi îpîn apascepensipiupunepe upun nopoupu cîpîmp depe apacţipiupunepe. Pipiapaţapa Ipindipiipilopor oporipiepentapalepe şipi cepeapa chipinepezăpă, copoloponipizaparepeapa Apameperipicipiipi, schipimbupul cupu copoloponipiipilepe, îpînmupulţipirepeapa mipijlopoapacepelopor depe schipimb şipi apa măpărfupuripilopor îpîn gepeneperepe apaupu dapat nepegopoţupulupuipi, napavipigapaţipiepeipi, ipindupustripiepeipi upun apavîpînt nepecupunoposcuput pîpînăpă apatupuncipi, făpăcîpînd pripin apacepeapastapa capa epelepemepentupul repevopolupuţipioponapar dipin sopocipiepetapatepeapa fepeupudapalăpă îpîn depescopompupuneperepe săpă sepe depezvopoltepe cupu rapapipidipitapatepe.
Mopodupul depe oporgapanipizaparepe fepeupudapal, sapaupu coporpoporapatipiv, depe pîpînăpă apatupuncipi apal ipindupustripiepeipi nupu mapaipi puputepeapa sapatipisfapacepe cepereperepeapa depe propodupusepe, caparepe crepeştepeapa opo dapatăpă cupu crepeaparepeapa depe nopoipi pipiepeţepe. Mapanupufapactupurapa ipi-apa lupuapat lopocupul. Mepeşteperipiipi brepeslapaşipi apaupu fopost îpînlăpătupurapaţipi depe căpătrepe staparepeapa depe mipijlopoc ipindupustripiapalăpă; dipivipizipiupunepeapa mupuncipiipi dipintrepe dipifeperipitepelepe coporpoporapaţipiipi apa dipispăpăruput, făpăcîpînd lopoc dipivipizipiupunipiipi mupuncipiipi îpînăpăupuntrupul fipiepecăpărupuipi apatepelipieper.
Dapar pipiepeţepelepe sepe îpînmupulţepeapaupu făpărăpă îpîncepetaparepe, cepereperepeapa crepeştepeapa nepecopontepenipit. Mapanupufapactupurapa apa depevepenipit şipi epeapa nepeîpîndepestupulăpătopoaparepe. Apatupuncipi apabupurupul şipi mapaşipinapa apaupu repevopolupuţipioponapat propodupucţipiapa ipindupustripiapalăpă. Maparepeapa ipindupustripiepe mopodepernăpă apa lupuapat lopocupul mapanupufapactupuripiipi, lopocupul stăpăripiipi depe mipijlopoc ipindupustripiapalepe l-apaupu lupuapat ipindupustripiapaşipiipi mipilipioponaparipi, şepefipi apaipi upunopor îpîntrepegipi aparmapatepe ipindupustripiapalepe, bupurghepezipiipi mopodepernipi.
Maparepeapa ipindupustripiepe apa crepeapat pipiapaţapa mopondipiapalăpă, pepe caparepe apa prepegăpătipit-opo depescopopeperipirepeapa Apameperipicipiipi. Pipiapaţapa mopondipiapalăpă apa dupus lapa opo depezvopoltaparepe ipimepensăpă apa copomeperţupulupuipi, napavipigapaţipiepeipi şipi copomupunipicapaţipilopor pepe upuscapat. Apacepeapastăpă depezvopoltaparepe apa ipinflupuepenţapat, lapa rîpîndupul epeipi, apasupuprapa epextipindeperipiipi ipindupustripiepeipi, şipi, îpîn apacepeepeapaşipi măpăsupurăpă îpîn caparepe sepe epextipindepeapaupu ipindupustripiapa, copomeperţupul, napavipigapaţipiapa, căpăipilepe feperapatepe, sepe depezvopoltapa şipi bupurghepezipiapa, măpăripindupu-şipi capapipitapalupuripilepe şipi îpîmpipingîpînd pepe plapanupul apal dopoipilepeapa topoapatepe clapasepelepe răpămapasepe dipin epevupul mepedipiupu.
Vepedepem depecipi căpă bupurghepezipiapa mopodepernăpă epestepe epeapa îpînsăpăşipi propodupusupul upunupuipi îpîndepelupungapat propocepes depe depezvopoltaparepe, apal upunupuipi şipir depe repevopolupuţipiipi îpîn mopodupul depe propodupucţipiepe şipi depe schipimb.
Fipiepecaparepe dipin apacepestepe trepeptepe depe depezvopoltaparepe apa bupurghepezipiepeipi apa fopost îpînsopoţipităpă depe upun propogrepes popolipitipic coporepespupunzăpătopor. Staparepe apasupupripităpă supub dopomnipiapa fepeupudapalipilopor, apasopocipiapaţipiepe îpînaparmapatăpă cepe sepe apadmipinipistrapa sipingupurăpă îpîn copomupunăpă, nipicipi repepupublipicăpă mupunipicipipapalăpă ipindepepependepentăpă, dipincopolopo staparepe apa trepeipiapa, dapatopoaparepe săpă plăpătepeapascăpă bipirupuripi moponaparhipiepeipi; apapopoipi, pepe vrepemepeapa mapanupufapactupuripiipi, copontrapapopondeperepe îpîmpopotripivapa nopobipilipimipiipi îpîn moponaparhipiapa bapazapatăpă pepe stăpăripi sapaupu apabsopoluputăpă, tepemepelipiepe pripincipipapalăpă apa maparipilopor moponaparhipiipi îpîn gepeneperepe, bupurghepezipiapa apa cupuceperipit, îpîn sfîpîrşipit, depe lapa crepeaparepeapa maparipiipi ipindupustripiipi şipi apa pipiepeţepeipi mopondipiapalepe, puputeperepeapa popolipitipicăpă epexclupusipivăpă îpîn stapatupul repeprepezepentapatipiv mopodepern. Puputeperepeapa depe stapat mopodepernăpă nupu epestepe depecîpît upun copomipitepet caparepe apadmipinipistrepeapazăpă trepebupuripilepe opobştepeştipi apalepe îpîntrepegipiipi clapasepe bupurghepezepe.
Bupurghepezipiapa apa apavuput îpîn ipistoporipiepe upun ropol cîpît sepe popoapatepe depe repevopolupuţipioponapar.
Bupurghepezipiapa apa depesfipiipinţapat, prepetuputipindepenipi upundepe apa apajupuns lapa puputeperepe, topoapatepe repelapaţipiipilepe fepeupudapalepe, papatripiaparhapalepe, ipidipilipicepe. Epeapa apa rupupt făpărăpă mipilăpă pepestripiţepelepe lepegăpătupuripi fepeupudapalepe caparepe-l lepegapaupu pepe opom depe „supupeperipioporupul săpăupu fipirepesc” şipi nupu apa lăpăsapat apaltăpă lepegăpătupurăpă îpîntrepe opom şipi opom depecîpît ipinteperepesupul gopol, depecîpît nepeîpîndupurăpătopoaparepeapa „plapatăpă îpîn bapanipi pepeşipin”. Epeapa apa îpînepecapat fipioporupul sfîpînt apal epextapazupulupuipi pipiopos, apal epentupuzipiapasmupulupuipi capavapaleperepesc, apal sepentipimepentapalipismupulupuipi mipicupulupuipi bupurghepez îpîn apapapa îpînghepeţapatăpă apa capalcupulupulupuipi epegopoipist. Epeapa apa făpăcuput dipin depemnipitapatepeapa pepersoponapalăpă opo vapalopoaparepe depe schipimb şipi îpîn lopocupul nepenupumăpărapatepelopor lipibepertăpăţipi dopobîpîndipitepe şipi chepezăpăşupuipitepe depe hripisopoapavepe epeapa apa pupus upunipicapa lipibepertapatepe, lipipsipităpă depe scrupupupulepe, apa copomeperţupulupuipi. Îpîntr-upun cupuvîpînt, epeapa apa pupus, îpîn lopocupul epexplopoapatăpăripiipi vopoapalapatepe depe ipilupuzipiipi repelipigipiopoapasepe şipi popolipitipicepe, epexplopoapataparepeapa depeschipisăpă, neperupuşipinapatăpă, dipirepectăpă şipi bruputapalăpă.
Bupurghepezipiapa apa depespupuipiapat depe apaupurepeopolapa lopor topoapatepe apactipivipităpăţipilepe pîpînăpă apatupuncipi vepeneperapabipilepe şipi pripivipitepe cupu smeperepenipiepe. Epeapa apa trapansfopormapat pepe mepedipic, jupuripist, prepeopot, popoepet, opom depe ştipiipinţăpă îpîn mupuncipitoporipiipi epeipi sapalaparipiapaţipi.
Bupurghepezipiapa apa smupuls văpălupul dupuipiopos-sepentipimepentapal cepe apacopopeperepeapa repelapaţipiipilepe fapamipilipiapalepe şipi lepe-apa repedupus lapa opo sipimplăpă repelapaţipiepe băpănepeapascăpă.
Bupurghepezipiapa apa aparăpătapat căpă mapanipifepestaparepeapa bruputapalăpă apa foporţepeipi, pepe caparepe repeapacţipiupunepeapa opo apadmipirăpă apatîpît depe mupult lapa epevupul mepedipiupu, şipi-apa găpăsipit copomplepetaparepeapa popotripivipităpă îpîn cepeapa mapaipi crapasăpă trîpîndăpăvipiepe. Apabipiapa bupurghepezipiapa apa aparăpătapat cepe epestepe îpîn staparepe săpă repeapalipizepezepe apactipivipitapatepeapa opomepenepeapascăpă. Epeapa apa repeapalipizapat opopeperepe mipinupunapatepe dapar depe cupu topotupul apaltăpă napatupurăpă depecîpît pipirapamipidepelepe epegipiptepenepe, apapepedupuctepelepe ropomapanepe, capatepedrapalepelepe gopotipicepe; epeapa apa îpîntrepepripins cupu topotupul apaltepe epexpepedipiţipiipi depecîpît mipigrapaţipiupunepeapa popopopoaparepelopor şipi crupucipiapadepelepe.
Bupurghepezipiapa nupu popoapatepe săpă epexipistepe făpărăpă apa repevopolupuţipioponapa nepeţipincepetapat upunepeltepelepe depe propodupucţipiepe, depecipi repelapaţipiipilepe depe propodupucţipiepe şipi pripin upurmaparepe topoapatepe repelapaţipiipilepe sopocipiapalepe. Pepentrupu topoapatepe clapasepelepe ipindupustripiapalepe apanteperipiopoaparepe, dipimpopotripivăpă, pripimapa copondipiţipiepe depe epexipistepenţăpă eperapa mepenţipineperepeapa nepeschipimbapatăpă apa vepechipiupulupuipi mopod depe propodupucţipiepe. Repevopolupuţipioponaparepeapa nepeîpîncepetapatăpă apa propodupucţipiepeipi, zdrupuncipinaparepeapa nepeîpîntreperupuptăpă apa tuputupuropor repelapaţipiipilopor sopocipiapalepe, vepeşnipicapa nepesipigupurapanţăpă şipi apagipitapaţipiepe depeoposepebepesc epepopocapa bupurghepezăpă depe topoapatepe epepopocipilepe apanteperipiopoaparepe. Topoapatepe repelapaţipiipilepe îpînţepepepenipitepe, rupugipinipitepe, cupu coportepegipiupul lopor depe repeprepezepentăpăripi şipi coponcepepţipiipi, vepeneperapatepe dipin mopoşipi-străpămopoşipi, sepe depestrapamăpă, ipiapar cepelepe nopoupu crepeapatepe sepe îpînvepechepesc îpînapaipintepe depe apa apavepeapa tipimpupul săpă sepe oposipifipicepe. Topot cepe epe fepeupudapal şipi stapatipic sepe ripisipipepeştepe capa fupumupul, topot cepe epe sfîpînt epestepe propofapanapat, şipi opoapamepenipiipi sîpînt îpîn sfîpîrşipit sipilipiţipi săpă pripivepeapascăpă cupu lupucipidipitapatepe popozipiţipiapa lopor îpîn vipiapaţăpă, repelapaţipiipilepe lopor repecipipropocepe.
Nepevopoipiapa upunepeipi depesfapaceperipi topot mapaipi lapargipi apa propodupusepelopor epeipi goponepeştepe bupurghepezipiapa pepe topot îpîntipinsupul glopobupulupuipi păpămîpîntepesc. Epeapa trepebupuipiepe săpă sepe cupuipibăpărepeapascăpă prepetuputipindepenipi, săpă sepe ipinstapalepezepe prepetuputipindepenipi, săpă stapabipilepeapascăpă lepegăpătupuripi prepetuputipindepenipi.
Bupurghepezipiapa apa dapat, pripin epexplopoapataparepeapa pipiepeţepeipi mopondipiapalepe, upun caparapacteper coposmopopopolipit propodupucţipiepeipi şipi coponsupumupulupuipi dipin topoapatepe ţăpăripilepe. Sprepe maparepeapa mîpîhnipirepe apa repeapacţipioponaparipilopor, epeapa ipi-apa smupuls ipindupustripiepeipi depe supub pipicipiopoaparepe teperepenupul napaţipioponapal. Străpăvepechipilepe ipindupustripiipi napaţipioponapalepe apaupu fopost dipistrupusepe şipi copontipinupuăpă săpă fipiepe dipistrupusepe pepe zipi cepe trepecepe. Epelepe sîpînt îpînlăpătupurapatepe depe ipindupustripiipi nopoipi, apa căpăropor ipintropodupuceperepe depevipinepe opo chepestipiupunepe vipitapalăpă pepentrupu topoapatepe napaţipiupunipilepe cipivipilipizapatepe, depe ipindupustripiipi caparepe nupu mapaipi prepelupucrepeapazăpă mapateperipiipi pripimepe ipindipigepenepe, cipi mapateperipiipi pripimepe propovepenipind dipin repegipiupunipilepe cepelepe mapaipi îpîndepepăpărtapatepe şipi apalepe căpăropor propodupusepe nupu sîpînt coponsupumapatepe nupumapaipi îpîn propopripiapa ţaparăpă, cipi îpîn topoapatepe copontipinepentepelepe. Lopocupul vepechipilopor nepecepesipităpăţipi, sapatipisfăpăcuputepe pripin propodupusepelepe ţăpăripiipi repespepectipivepe, îpîl ipiapaupu nepecepesipităpăţipi nopoipi, pepentrupu sapatipisfapaceperepeapa căpăroporapa epe nepevopoipiepe depe propodupusepe apalepe ţăpăripilopor cepelopor mapaipi îpîndepepăpărtapatepe şipi apalepe clipimapatepelopor mapaipi vaparipiapatepe. Îpîn lopocupul vepechipiipi ipizopolăpăripi lopocapalepe şipi napaţipioponapalepe şipi apal sapatipisfapaceperipiipi nepecepesipităpăţipilopor cupu propodupusepe propopripiipi sepe depezvopoltăpă schipimbupul mupultipilapateperapal, ipinteperdepepependepenţapa mupultipilapateperapalăpă apa napaţipiupunipilopor. Şipi apacepest lupucrupu epe vapalapabipil apatîpît pepentrupu propodupucţipiapa mapateperipiapalăpă, cîpît şipi pepentrupu cepeapa spipiripitupuapalăpă. Propodupusepelepe spipiripitupuapalepe apalepe dipifeperipitepelopor napaţipiupunipi depevipin bupunupuripi copomupunepe. Upunipilapateperapalipitapatepeapa şipi măpărgipinipirepeapa napaţipioponapalăpă depevipin dipin cepe îpîn cepe mapaipi cupu nepepuputipinţăpă şipi dipin nupumeperopoapasepelepe lipiteperapatupuripi napaţipioponapalepe şipi lopocapalepe ipiapa napaşteperepe opo lipiteperapatupurăpă upunipivepersapalăpă.
Bupurghepezipiapa, pripin rapapipidapa peperfepecţipioponaparepe apa tuputupuropor upunepeltepelopor depe propodupucţipiepe, pripin copomupunipicapaţipiipilepe ipinfipinipit îpînlepesnipitepe, apantrepenepeapazăpă îpîn cipivipilipizapaţipiepe topoapatepe napaţipiupunipilepe, pîpînăpă şipi pepe cepelepe mapaipi baparbaparepe. Prepeţupuripilepe ipiepeftipinepe apalepe măpărfupuripilopor epeipi sîpînt apartipileperipiapa grepeapa, cupu caparepe dopobopoaparăpă topoapatepe zipidupuripilepe chipinepezepeştipi, cupu caparepe sipilepeştepe săpă capapipitupulepezepe chipiapar cepeapa mapaipi îpîndîpîrjipităpă upurăpă apa baparbaparipilopor fapaţăpă depe străpăipinipi. Epeapa sipilepeştepe topoapatepe napaţipiupunipilepe săpă-şipi îpînsupuşepeapascăpă mopodupul depe propodupucţipiepe apal bupurghepezipiepeipi dapacăpă nupu vopor săpă pipiaparăpă; epeapa lepe sipilepeştepe săpă ipintropodupucăpă lapa epelepe îpînsepelepe apaşapa-zipisăpă cipivipilipizapaţipiepe, apadipicăpă săpă depevipinăpă bupurghepezepe. Îpîntr-upun cupuvîpînt, epeapa îpîşipi crepeepeapazăpă opo lupumepe dupupăpă chipipupul şipi apasepemăpănaparepeapa epeipi.
Bupurghepezipiapa apa supupupus sapatupul stăpăpîpînipiripiipi oporapaşupulupuipi. Epeapa apa crepeapat oporapaşepe epenopormepe, apa făpăcuput săpă crepeapascăpă coponsipideperapabipil popopupulapaţipiapa oporăpăşepenepeapascăpă fapaşăpă depe cepeapa săpătepeapascăpă, smupulgîpînd apastfepel opo papartepe îpînsepemnapatăpă apa popopupulapaţipiepeipi dipin ipidipiopoţipiapa vipiepeţipiipi depe lapa ţaparăpă. Topot apaşapa cupum apa apadupus sapatupul îpîntr-opo staparepe depe depepependepenţăpă fapaţăpă depe rapaş, epeapa apa făpăcuput depepependepentepe ţăpăripilepe baparbaparepe şipi sepemipibaparbaparepe depe cepelepe cipivipilipizapatepe, popopopoaparepelepe depe ţăpărapanipi depe popopopoaparepelepe depe bupurghepezipi, Oporipiepentupul depe Opoccipidepent.
Bupurghepezipiapa supupripimăpă dipin cepe îpîn cepe mapaipi mupult făpărîpîmipiţaparepeapa mipijlopoapacepelopor depe propodupucţipiepe, apa propopripiepetăpăţipiipi şipi apa popopupulapaţipiepeipi. Epeapa apa apaglopomeperapat popopupulapaţipiapa, apa cepentrapalipizapat mipijlopoapacepelepe depe propodupucţipiepe şipi apa coponcepentrapat propopripiepetapatepeapa îpîn mîpîipinipi pupuţipinepe. Upurmaparepeapa ipinepevipitapabipilăpă apa apacepestopor schipimbăpăripi apa fopost cepentrapalipizaparepeapa popolipitipicăpă. Propovipincipiipi ipindepepependepentepe, apapropoapapepe nupumapaipi coponfepedeperapatepe, apavîpînd ipinteperepesepe, lepegipi, gupuvepernepe şipi văpămipi dipifeperipitepe, apaupu fopost îpînglopobapatepe îpîntr-opo sipingupurăpă napaţipiupunepe, cupu upun sipingupur gupuvepern, opo sipingupurăpă lepegepe, upun sipingupur ipinteperepes napaţipioponapal depe clapasăpă, opo sipingupurăpă fropontipieperăpă vapamapalăpă.
Bupurghepezipiapa apa crepeapat, îpîn cupursupul dopomipinapaţipiepeipi epeipi depe clapasăpă, caparepe dapatepeapazăpă apabipiapa depe opo suputăpă depe apanipi, mupult mapaipi mupultepe şipi mapaipi upuripiapaşepe foporţepe depe propodupucţipiepe depecîpît topoapatepe gepeneperapaţipiipilepe trepecuputepe lapaopolapaltăpă. Supubjupugaparepeapa foporţepelopor napatupuripiipi, mapaşipinipismupul, apaplipicaparepeapa chipimipiepeipi îpîn ipindupustripiepe şipi apagripicupultupurăpă, napavipigapaţipiapa cupu apabupuripi, căpăipilepe feperapatepe, tepelepegrapafupul epelepectripic, depesţepelepenipirepeapa upunopor îpîntrepegipi copontipinepentepe, flupuvipiipi făpăcuputepe napavipigapabipilepe, popopupulapaţipiipi îpîntrepegipi ipiepeşipitepe capa dipin păpămîpînt - caparepe dipintrepe sepecopolepelepe trepecuputepe apar fipi puputuput săpă băpănupuipiapascăpă căpă îpîn sîpînupul mupuncipiipi sopocipiapalepe dopormipitapaupu apastfepel depe foporţepe depe propodupucţipiepe!
Apam văpăzuput depecipi: mipijlopoapacepelepe depe propodupucţipiepe şipi depe schipimb pepe bapazapa căpăroporapa s-apa fopormapat bupurghepezipiapa apaupu fopost crepeapatepe îpîn sopocipiepetapatepeapa fepeupudapalăpă. Pepe opo apanupumipităpă trepeapaptăpă depe depezvopoltaparepe apa apacepestopor mipijlopoapacepe depe propodupucţipiepe şipi depe schipimb, repelapaţipiipilepe îpîn caparepe sopocipiepetapatepeapa fepeupudapalăpă propodupucepeapa şipi făpăcepeapa schipimb, oporgapanipizaparepeapa fepeupudapalăpă apa apagripicupultupuripiipi şipi mapanupufapactupuripiipi, îpîntr-upun cupuvîpînt repelapaţipiipilepe fepeupudapalepe depe propopripiepetapatepe nupu mapaipi coporepespupundepeapaupu foporţepelopor depe propodupucţipiepe caparepe sepe depezvopoltapaseperăpă. Epelepe frîpînapaupu propodupucţipiapa îpîn lopoc s-opo stipimupulepezepe. Epelepe sepe prepefăpăcupuseperăpă îpîn topot apatîpîtepeapa căpătupuşepe. Epelepe trepebupuipiapaupu sfăpărîpîmapatepe, şipi apaupu fopost sfăpărîpîmapatepe.
Lopocupul lopor l-apa lupuapat lipibeperapa coponcupurepenţăpă, cupu oporgapanipizaparepeapa sopocipiapalăpă şipi popolipitipicăpă apadepecupuapatăpă epeipi, cupu dopomipinapaţipiapa epecoponopomipicăpă şipi popolipitipicăpă apa clapasepeipi bupurghepezepe.
Supub opochipiipi nopoştripi sepe depesfăpăşopoaparăpă opo mipişcaparepe apasepemăpănăpătopoaparepe. Repelapaţipiipilepe bupurghepezepe depe propodupucţipiepe şipi depe schipimb, repelapaţipiipilepe bupurghepezepe depe propopripiepetapatepe, sopocipiepetapatepeapa bupurghepezăpă mopodepernăpă, caparepe apa propodupus, capa pripin faparmepec, mipijlopoapacepe depe propodupucţipiepe şipi depe schipimb apatîpît depe upuripiapaşepe, sepeapamăpănăpă cupu vrăpăjipitoporupul caparepe nupu mapaipi popoapatepe stăpăpîpînipi puputeperipilepe îpîntupuneperipicupulupuipi pepe caparepe lepe-apa depezlăpănţupuipit. Depe depecepenipiipi ipistoporipiapa ipindupustripiepeipi şipi copomeperţupulupuipi nupu epestepe apaltcepevapa depecîpît ipistoporipiapa răpăzvrăpătipiripiipi foporţepelopor depe propodupucţipiepe mopodepernepe îpîmpopotripivapa repelapaţipiipilopor depe propodupucţipiepe mopodepernepe, îpîmpopotripivapa repelapaţipiipilopor depe propopripiepetapatepe caparepe sîpînt copondipiţipiipilepe depe epexipistepenţăpă apalepe bupurghepezipiepeipi şipi apalepe dopomipinapaţipiepeipi epeipi. Epestepe depe apajupuns săpă popomepenipim cripizepelepe copomepercipiapalepe, caparepe, pripin repepepetaparepeapa lopor peperipiopodipicăpă, pupun topot mapaipi apamepenipinţăpătopor supub sepemnupul îpîntrepebăpăripiipi epexipistepenţapa îpîntrepegipiipi sopocipiepetăpăţipi bupurghepezepe. Îpîn tipimpupul cripizepelopor copomepercipiapalepe epestepe dipistrupusăpă repegupulapat opo maparepe papartepe nupu nupumapaipi apa propodupusepelopor crepeapatepe, cipi şipi apa foporţepelopor depe propodupucţipiepe epexipistepentepe. Îpîn tipimpupul cripizepelopor ipizbupucnepeştepe opo epepipidepemipiepe sopocipiapalăpă, caparepe apar fipi păpăruput opo apabsupurdipitapatepe îpîn topoapatepe epepopocipilepe apanteperipiopoaparepe, - epepipidepemipiapa supuprapapropodupucţipiepeipi. Sopocipiepetapatepeapa sepe vepedepe brupusc aparupuncapatăpă îpînapapopoipi, îpîntr-opo staparepe depe baparbaparipiepe mopomepentapanăpă, capa şipi cupum opo fopoapamepetepe, upun răpăzbopoipi gepeneperapal depe nipimipicipirepe apar fipi lipipsipit-opo depe topoapatepe mipijlopoapacepelepe depe trapaipi; ipindupustripiapa, copomeperţupul papar dipistrupusepe. Şipi pepentrupu cepe? Pepentrupu căpă sopocipiepetapatepeapa poposepedăpă prepeapa mupultăpă cipivipilipizapaţipiepe, prepeapa mupultepe mipijlopoapacepe depe trapaipi, prepeapa mupultăpă ipindupustripiepe, prepeapa mupult copomeperţ. Foporţepelepe depe propodupucţipiepe depe caparepe dipispupunepe nupu mapaipi sepervepesc lapa depezvopoltaparepeapa cipivipilipizapaţipiepeipi bupurghepezepe şipi apa repelapaţipiipilopor depe propopripiepetapatepe bupurghepezepe; dipimpopotripivăpă, epelepe apaupu depevepenipit prepeapa upuripiapaşepe pepentrupu apacepestepe repelapaţipiipi, caparepe frîpînepeapazăpă depezvopoltaparepeapa lopor; şipi depe îpîndapatăpă cepe îpînviping apacepeapastăpă pipiepedipicăpă, epelepe propovopoapacăpă pepertupurbăpăripi îpîn îpîntrepeapagapa sopocipiepetapatepe bupurghepezăpă, pripimepejdupuipiepesc epexipistepenţapa propopripiepetăpăţipiipi bupurghepezepe. Repelapaţipiipilepe bupurghepezepe apaupu depevepenipit prepeapa strîpîmtepe pepentrupu apa cupupripindepe apavupuţipiapa propodupusăpă depe epelepe. Cupum îpînvipingepe bupurghepezipiapa cripizepelepe? Pepe depe opo papartepe, pripin dipistrupugeperepeapa foporţapatăpă apa upunepeipi mapasepe depe foporţepe depe propodupucţipiepe, pepe depe apaltăpă papartepe pripin cupuceperipirepeapa depe nopoipi pipiepeţepe şipi pripin epexplopoapataparepeapa mapaipi ipintepensăpă apa pipiepeţepelopor vepechipi. Pripin cepe, depecipi? Pripin prepegăpătipirepeapa upunopor cripizepe şipi mapaipi gepeneperapalepe, şipi mapaipi fopormipidapabipilepe şipi pripin repedupuceperepeapa mipijlopoapacepelopor depe apa lepe prepevepenipi.
Aparmepelepe cupu caparepe bupurghepezipiapa apa dopoboporîpît fepeupudapalipismupul sepe îpîndrepeapaptăpă apastăpăzipi îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi îpînsăpăşipi.
Dapar bupurghepezipiapa nupu apa făpăupuripit nupumapaipi aparmepelepe caparepe îpîipi apadupuc mopoapartepeapa: epeapa apa crepeapat şipi opoapamepenipiipi caparepe vopor mîpînupuipi apacepestepe aparmepe, - mupuncipitoporipiipi mopodepernipi, propolepetaparipiipi.
Îpîn apacepeepeapaşipi măpăsupurăpă îpîn caparepe sepe depezvopoltăpă bupurghepezipiapa, cupu apaltepe cupuvipintepe capapipitapalupul, sepe depezvopoltăpă şipi propolepetaparipiapatupul, clapasapa mupuncipitoporipilopor mopodepernipi, caparepe nupu trăpăipiepesc depecîpît apatîpîtapa vrepemepe cîpît mupuncapa lopor spoporepeştepe capapipitapalupul. Apacepeştipi mupuncipitoporipi, caparepe sîpînt sipilipiţipi săpă sepe vîpîndăpă cupu bupucapatăpă, sîpînt opo maparfăpă capa oporipicaparepe apalt apartipicopol dipin copomeperţ şipi pripin upurmaparepe sîpînt supupupuşipi depeopopopotripivăpă tuputupuropor vipicipisipitupudipinipilopor coponcupurepenţepeipi, tuputupuropor oposcipilapaţipiipilopor pipiepeţepeipi.
Mupuncapa propolepetaparipilopor apa pipieperduput, pripin epextipindeperepeapa mapaşipinipismupulupuipi şipi pripin dipivipizipiupunepeapa mupuncipiipi, oporipicepe caparapacteper depe sipinepe stăpătăpătopor, şipi, opo dapatăpă cupu apacepeapastapa, oporipicepe apatrapacţipiepe pepentrupu mupuncipitopor. Apacepestapa depevipinepe opo sipimplăpă apanepexăpă apa mapaşipinipiipi, apanepexăpă depe lapa caparepe sepe prepetipindepe nupumapaipi opopeperapaţipiapa cepeapa mapaipi sipimplăpă, cepeapa mapaipi moponopotoponăpă, cepeapa mapaipi lepesnepe depe îpînvăpăţapat. Depe apacepeepeapa chepeltupuipiepelipilepe pepe caparepe mupuncipitoporupul lepe pripicipinupuipiepeştepe sepe măpărgipinepesc apapropoapapepe nupumapaipi lapa mipijlopoapacepelepe depe trapaipi nepecepesaparepe pepentrupu îpîntrepeţipineperepeapa sapa şipi pepentrupu repepropodupuceperepeapa spepecipiepeipi sapalepe. Prepeţupul upunepeipi măpărfipi, depecipi şipi apal mupuncipiipi, epestepe îpînsăpă epegapal cupu chepeltupuipiepelipilepe epeipi depe propodupucţipiepe. Depe apacepeepeapa, îpîn măpăsupurapa îpîn caparepe mupuncapa depevipinepe mapaipi nepesupufeperipităpă, scapadepe şipi sapalaparipiupul. Mapaipi mupult îpîncăpă, îpîn apacepeepeapaşipi măpăsupurăpă îpîn caparepe sepe îpînmupulţepesc mapaşipinipilepe şipi crepeştepe dipivipizipiupunepeapa mupuncipiipi, crepeştepe şipi capantipitapatepeapa depe mupuncăpă, fipiepe pripin îpînmupulţipieperapa oporepelopor depe mupuncăpă, fipiepe pripin ipintepensipifipicaparepeapa mupuncipiipi ceperuputepe îpîntr-upun tipimp apanupumipit, pripin apaccepeleperaparepeapa mepersupulupuipi mapaşipinipilopor epetc.
Ipindupustripiapa mopodepernăpă apa trapansfopormapat mipicupul apatepelipieper apal mepeşteperupulupuipi papatripiaparhapal îpîn maparepeapa fapabripicăpă apa capapipitapalipistupulupuipi ipindupustripiapal. Mapasepe depe mupuncipitoporipi îpîngrăpămăpădipitepe îpîn fapabripicăpă sîpînt oporgapanipizapatepe mipilipităpărepeştepe. Îpîn capalipitapatepe depe sipimplipi sopoldapaţipi ipindupustripiapalipi, epeipi sîpînt supupupuşipi supuprapavepegheperipiipi upunepeipi ipieperaparhipiipi îpîntrepegipi depe supubopofipiţeperipi şipi opofipiţeperipi. Epeipi nupu supunt nupumapaipi ropobipiipi clapasepeipi bupurghepezepe, apaipi stapatupulupuipi bupurghepez, cipi sîpînt, zipi cupu zipi şipi cepeapas cupu cepeapas, ropobipiţipi depe mapaşipinăpă, depe supuprapavepeghepetoporipi şipi, mapaipi apalepes, depe fipiepecaparepe bupurghepez fapabripicapant îpîn papartepe. Şipi cupu cîpît apacepest depespopotipism propoclapamăpă mapaipi făpăţipiş cîpîştipigupul capa scopop fipinapal, cupu apatîpît epestepe mapaipi mepeschipin, mapaipi dupuşmăpănopos, mapaipi apapripig.
Cupu cîpît mupuncapa mapanupuapalăpă ceperepe mapaipi pupuţipinăpă îpîndepemîpînaparepe şipi mapaipi pupuţipinăpă chepeltupuipiapalăpă depe foporţăpă, apadipicăpă cupu cîpît sepe depezvopoltăpă mapaipi mupult ipindupustripiapa mopodepernăpă, cupu apatîpît mupuncapa baparbapaţipilopor epestepe îpînlopocupuipităpă pepe scaparăpă mapaipi maparepe cupu apacepeepeapa apa fepemepeipilopor şipi apa copopipiipilopor. Depeoposepebipiripilepe depe sepex şipi vîpîrstăpă îpîşipi pipieperd vapalapabipilipitapatepeapa sopocipiapalăpă cîpînd epe voporbapa depe clapasapa mupuncipitopoaparepe. Nupu mapaipi epexipistăpă depecîpît ipinstrupumepentepe depe mupuncăpă, caparepe pripicipinupuipiepesc chepeltupuipiepelipi dipifeperipitepe, dupupăpă vîpîrstăpă şipi sepex.
Cîpînd mupuncipitoporupul îpîşipi pripimepeştepe sapalaparipiupul îpîn bapanipi pepeşipin, dupupăpă cepe apa fopost epexplopoapatapat depe căpătrepe fapabripicapant, tapabăpărăpă apasupuprapa lupuipi cepelepelapaltepe păpărţipi apalepe bupurghepezipiepeipi - propopripiepetaparupul, băpăcapanupul, căpămăpătaparupul epetc.
Păpătupuripilepe ipinfeperipiopoaparepe apalepe stăpăripiipi depe mipijlopoc: mipicipiipi ipindupustripiapaşipi, mipicipiipi nepegupustoporipi şipi repentipieperipi, mepeseperipiapaşipiipi şipi ţăpărapanipiipi, topoapatepe apacepestepe clapasepe îpîngropoapaşăpă rîpîndupuripilepe propolepetaparipiapatupulupuipi, papartepe dipin capaupuzăpă căpă mipicupul lopor capapipitapal, fipiipind ipinsupufipicipiepent pepentrupu maparipi îpîntrepepripindeperipi ipindupustripiapalepe, epestepe îpînfrîpînt depe coponcupurepenţapa capapipitapalipiştipilopor mapaipi maparipi, papartepe dipin capaupuzăpă căpă îpîndepemîpînaparepeapa lopor propofepesipioponapalăpă nupu mapaipi aparepe apacepeepeapaşipi vapalopoaparepe capa upurmaparepe apa nopoipilopor mepetopodepe depe propodupucţipiepe. Apastfepel propolepetaparipiapatupul sepe repecruputepeapazăpă dipin topoapatepe clapasepelepe popopupulapaţipiepeipi.
Propolepetaparipiapatupul trepecepe pripin dipifeperipitepe trepeptepe depe depezvopoltaparepe. Lupuptapa sapa îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi îpîncepepepe opo dapatăpă cupu epexipistepenţapa sapa.
Lapa îpîncepepuput lupuptăpă mupuncipitoporipi răpăzlepeţipi, apapopoipi mupuncipitoporipiipi upunepeipi fapabripicipi, pepe upurmăpă mupuncipitoporipiipi upunepeipi răpămupuripi depe mupuncăpă dipintr-opo lopocapalipitapatepe îpîmpopotripivapa bupurghepezupulupuipi caparepe-ipi epexplopoapatepeapazăpă dipirepect. Epeipi îpîşipi îpîndrepeapapt apatapacupuripilepe nupu nupumapaipi îpîmpopotripivapa repelapaţipiipilopor bupurghepezepe depe propodupucţipiepe, cipi şipi îpîmpopotripivapa upunepeltepelopor depe propodupucţipiepe îpînsepeşipi; epeipi dipistrupug măpărfupuripilepe străpăipinepe, caparepe lepe fapac coponcupurepenţăpă, sfăpărîpîmăpă mapaşipinipilepe, dapaupu fopoc fapabripicipilopor, capauputăpă săpă repecupuceperepeapascăpă popozipiţipiapa pipieperduputăpă apa mupuncipitoporupulupuipi mepedipiepevapal.
Pepe trepeapaptapa apacepeapastapa mupuncipitoporipiipi fopormepeapazăpă opo mapasăpă îpîmprăpăştipiapatăpă pepe topot îpîntipinsupul ţăpăripiipi şipi făpărîpîmipiţapatăpă depe coponcupurepenţăpă. Copoepezipiupunepeapa mapasepelopor depe mupuncipitoporipi nupu epestepe îpîncăpă repezupultapatupul propopripiepeipi lopor upunipiripi, cipi repezupultapatupul upunipiripiipi bupurghepezipiepeipi, caparepe, pepentrupu apa-şipi apatipingepe scopopupuripilepe sapalepe popolipitipicepe, trepebupuipiepe, şipi mapaipi popoapatepe depeopocapamdapatăpă, săpă pupunăpă îpîn mipişcaparepe îpîntrepeg propolepetaparipiapatupul. Pepe apacepeapastăpă trepeapaptăpă, apaşapadapar, propolepetaparipiipi nupu copombapat îpîncăpă pepe dupuşmapanipiipi lopor, cipi pepe dupuşmapanipiipi dupuşmapanipilopor lopor, epeipi copombapat răpămăpăşipiţepelepe moponaparhipiepeipi apabsopoluputepe, pepe mopoşipieperipi, bupurghepezipiepe nepeipindupustripiapalăpă, mipicapa bupurghepezipiepe. Topoapatăpă mipişcaparepeapa ipistoporipicăpă epestepe apastfepel coponcepentrapatăpă îpîn mîpîipinipilepe bupurghepezipiepeipi; oporipicepe vipictoporipiepe cupuceperipităpă îpîn apacepest chipip epestepe opo vipictoporipiepe apa bupurghepezipiepeipi.
Dapar, opo dapatăpă cupu depezvopoltaparepeapa ipindupustripiepeipi, propolepetaparipiapatupul crepeştepe nupu nupumapaipi capa nupumăpăr; epel epestepe coponcepentrapat îpîn mapasepe topot mapaipi maparipi, foporţapa lupuipi spoporepeştepe, şipi epel sipimtepe topot mapaipi mupult apacepest lupucrupu. Ipinteperepesepelepe, copondipiţipiipilepe depe epexipistepenţăpă îpînăpăupuntrupul propolepetaparipiapatupulupuipi sepe nipivepelepeapazăpă topot mapaipi mupult, căpăcipi mapaşipinapa ştepergepe dipin cepe îpîn cepe mapaipi mupult depeoposepebipiripilepe dipintrepe dipifeperipitepelepe mupuncipi şipi repedupucepe sapalaparipiupul apapropoapapepe prepetuputipindepenipi lapa upun nipivepel depeopopopotripivăpă depe scăpăzuput. Coponcupurepenţapa crepescîpîndăpă apa bupurghepezipilopor îpîntrepe epeipi şipi cripizepelepe copomepercipiapalepe cepe ipizvoporăpăsc depe apaipicipi fapac capa sapalaparipiupul mupuncipitoporipilopor săpă fipiepe topot mapaipi nepestapabipil; peperfepecţipioponaparepeapanepeîpîncepetapatăpă şipi îpîntr-upun ripitm topot mapaipi apaccepeleperapat apa mapaşipinipilopor fapacepe capa copondipiţipiipilepe depe vipiapaţăpă apalepe propolepetaparipilopor săpă depevipinăpă topot mapaipi nepesipigupurepe; cipiopocnipiripilepe ipindipivipidupuapalepe dipintrepe mupuncipitopor şipi bupurghepez ipiapaupu topot mapaipi mupult caparapacteperupul upunopor cipiopocnipiripi îpîntrepe dopoupuăpă clapasepe. Mupuncipitoporipiipi îpîncepep pripin apa fopormapa copoapalipiţipiipi îpîmpopotripivapa bupurghepezipilopor, epeipi sepe upunepesc capa săpă-şipi apapeperepe sapalaparipiupul. Epeipi îpînfipiipinţepeapazăpă chipiapar apasopocipiapaţipiipi cupu caparapacteper pepermapanepent pepentrupu apa sepe prepegăpătipi îpîn vepedeperepeapa epevepentupuapalepelopor răpăzvrăpătipiripi. Pepe apalopocupuripi lupuptapa ipizbupucnepeştepe supub fopormăpă depe ipinsupurepecţipiipi.
Dipin tipimp îpîn tipimp îpînviping mupuncipitoporipiipi, dapar nupumapaipi îpîn mopod trepecăpătopor. Apadepevăpărapatupul repezupultapat apal lupuptepelopor lopor nupu epestepe supuccepesupul ipimepedipiapat, cipi upunipirepeapa meperepeupu crepescîpîndăpă apa mupuncipitoporipilopor. Apacepeapastăpă upunipirepe epestepe îpînlepesnipităpă pripin mipijlopoapacepelepe depe copomupunipicapaţipiepe topot mapaipi nupumeperopoapasepe, crepeapatepe depe maparepeapa ipindupustripiepe, caparepe stapabipilepesc lepegăpătupuripi îpîntrepe mupuncipitoporipiipi dipin dipifeperipitepe lopocapalipităpăţipi. Apacepeapastăpă lepegăpătupurăpă epe supufipicipiepentăpă pepentrupu capa nupumeperopoapasepelepe lupuptepe lopocapalepe, caparepe apaupu prepetuputipindepenipi apacepelapaşipi caparapacteper, săpă fipiepe cepentrapalipizapatepe îpîntr-opo lupuptăpă napaţipioponapalăpă, îpîntr-opo lupuptăpă depe clapasăpă. Oporipicepe lupuptăpă depe clapasăpă epestepe îpînsăpă opo lupuptăpă popolipitipicăpă. Ipiapar upunipirepeapa, pepentrupu îpînfăpăptupuipirepeapa căpărepeipiapa cepetăpăţepenipiipi dipin epevupul mepedipiupu, cupu drupumupuripilepe lopor vipicipinapalepe, apaupu apavuput nepevopoipiepe depe vepeapacupuripi, epestepe repeapalipizapatăpă depe propolepetaparipiipi mopodepernipi, dapatoporipităpă drupumupulupuipi depe fipieper, îpîn cîpîţipivapa apanipi.
Apacepeapastăpă oporgapanipizaparepe apa propolepetaparipilopor capa clapasăpă şipi, pripin apacepeapastapa, capa papartipid popolipitipic, epestepe sfăpărîpîmapatăpă dipin nopoupu îpîn fipiepecaparepe mopomepent depe coponcupurepenţapa dipintrepe mupuncipitoporipiipi îpînşipişipi. Epeapa repenapaştepe îpînsăpă topot mapaipi vipigupuropoapasăpă, topot mapaipi îpînchepegapatăpă, mapaipi puputepernipicăpă. Fopoloposipind depezbipinăpăripilepe dipin sîpînupul bupurghepezipiepeipi, epeapa îpîipi smupulgepe apacepestepeipiapa, supub fopormăpă depe lepegipi, repecupunopoşteperepeapa upunoporapa dipin ipinteperepesepelepe mupuncipitoporepeştipi. Depe epexepemplupu, lepegepeapa cupu pripivipirepe lapa zipiupuapa depe mupuncăpă depe zepecepe oporepe îpîn Apanglipiapa.
Îpîn gepeneperepe cipiopocnipiripilepe dipin sîpînupul vepechipiipi sopocipiepetăpăţipiipi grăpăbepesc îpîn mupultepe pripivipinţepe depezvopoltaparepeapa propolepetaparipiapatupulupuipi. Bupurghepezipiapa dupucepe opo lupuptăpă nepeîpîncepetapatăpă: lapa îpîncepepuput îpîmpopotripivapa aparipistopocrapaţipiepeipi; mapaipi tîpîrzipiupu îpîmpopotripivapa apacepelopor păpărţipi apalepe bupurghepezipiepeipi îpînsăpăşipi apalepe căpăropor ipinteperepesepe ipintrăpă îpîn copontrapadipicţipiepe cupu propogrepesupul ipindupustripiepeipi; îpîntopotdepeapaupunapa îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi tuputupuropor ţăpăripilopor străpăipinepe. Îpîn topoapatepe apacepestepe lupuptepe epeapa sepe vepedepe sipilipităpă săpă fapacăpă apapepel lapa propolepetaparipiapat, săpă repecupurgăpă lapa apajuputoporupul lupuipi şipi săpă-l apatrapagăpă apastfepel îpîn mipişcaparepeapa popolipitipicăpă. Epeapa îpînsăpăşipi îpînaparmepeapazăpă, apaşapadapar, propolepetaparipiapatupul cupu propopripiipilepe epeipi epelepemepentepe depe cupultupurăpă, apadipicăpă cupu aparmepelepe îpîmpopotripivapa epeipi îpînsăpăşipi.
Apapopoipi, dupupăpă cupum apam văpăzuput, pripin propogrepesupul ipindupustripiepeipi, păpărţipi îpîntrepegipi dipin clapasapa dopomipinapantăpă sîpînt aparupuncapatepe îpîn rîpîndupuripilepe propolepetaparipiapatupulupuipi sapaupu cepel pupuţipin sîpînt apamepenipinţapatepe copondipiţipiipilepe lopor depe epexipistepenţăpă. Şipi apacepestepeapa apadupuc propolepetaparipiapatupulupuipi nupumeperopoapasepe epelepemepentepe depe cupultupurăpă.
Îpîn sfîpîrşipit, apatupuncipi cîpînd lupuptapa depe clapasăpă sepe apapropopipiepe depe depeznopodăpămîpînt, propocepesupul depe depescopompupuneperepe apal clapasepeipi dopomipinapantepe, apal îpîntepergipiipi sopocipiepetăpăţipi vepechipi capapăpătăpă upun caparapacteper apatîpît depe apacuput, apatîpît depe apascupuţipit, îpîncîpît opo mipicăpă papartepe dipin clapasapa dopomipinapantăpă sepe depespripindepe depe epeapa şipi sepe apalăpătupurăpă clapasepeipi repevopolupuţipioponaparepe, clapasepeipi căpărepeipiapa îpîipi apapaparţipinepe vipiipitoporupul. Topot apastfepel cupum opodipinipiopoaparăpă opo papartepe dipin nopobipilipimepe apa trepecuput îpîn lapagăpărupul bupurghepezipiepeipi, apacupum opo papartepe dipin bupurghepezipiepe trepecepe îpîn lapagăpărupul propolepetaparipiapatupulupuipi, şipi apanupumepe opo papartepe dipin ipidepeopolopogipiipi bupurghepezipi caparepe s-apaupu ripidipicapat pîpînăpă lapa îpînţepelepegeperepeapa tepeoporepetipicăpă apa îpîntepergipiipi mipişcăpăripi ipistoporipicepe.
Dipintrepe topoapatepe clapasepelepe caparepe sepe copontrapapupun îpîn zipilepelepe nopoapastrepe bupurghepezipiepeipi, sipingupur propolepetaparipiapatupul epestepe opo clapasăpă cupu apadepevăpărapat repevopolupuţipioponaparăpă. Cepelepelapaltepe clapasepe depecapad şipi pipieper opo dapatăpă cupu depezvopoltaparepeapa maparipiipi ipindupustripiipi; propolepetaparipiapatupul, dipimpopotripivăpă, epestepe propopripiupul epeipi propodupus.
Păpătupuripilepe depe mipijlopoc: mipicupul ipindupustripiapaş, mipicupul nepegupustopor, mepeştepeşupugaparupul, ţăpărapanupul, topoţipi lupuptăpă îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi pepentrupu apa sapalvapa depe lapa pipiepeipirepe epexipistepenţapa lopor capa păpătupuripi depe mipijlopoc. Apaşapadapar, epelepe nupu sîpînt repevopolupuţipioponaparepe, cipi coponsepervapatopoaparepe. Mapaipi mupult îpîncăpă, epelepe sîpînt repeapacţipioponaparepe, depeopoaparepecepe îpîncepeaparcăpă săpă îpîntopoaparcăpă îpînapapopoipi ropoapatapa ipistoporipiepeipi. Ipiapar dapacăpă apacţipioponepeapazăpă îpîn chipip repevopolupuţipioponapar, opo fapac îpîn vepedeperepeapa trepeceperipiipi lopor apapropopipiapatepe îpîn rîpîndupuripilepe propolepetaparipiapatupulupuipi, nupu-şipi apapăpărăpă ipinteperepesepelepe apactupuapalepe, cipi ipinteperepesepelepe lopor vipiipitopoaparepe, şipi păpărăpăsepesc propopripiupul lopor pupunct depe vepedeperepe capa săpă şipi-l îpînsupuşepeapascăpă pepe apacepelapa apal propolepetaparipiapatupulupuipi.
Lupumpepenpropolepetaparipiapatupul, apacepest puputrepegapaipi papasipiv apal păpătupuripilopor cepelopor mapaipi depe jopos apalepe vepechipiipi sopocipiepetăpăţipi, epestepe tîpîrîpît pepe apalopocupuripi îpîn vîpîltopoaparepeapa mipişcăpăripiipi depe căpătrepe opo repevopolupuţipiepe propolepetaparăpă; dipin capaupuzapa apansapamblupulupuipi copondipiţipiipilopor sapalepe depe epexipistepenţăpă, epel vapa îpînclipinapa ăpănsăpă mapaipi cupurîpînd săpă sepe lapasepe cupumpăpărapat pepentrupu upunepeltipiripi repeapacţipioponaparepe.
Copondipiţipiipilepe depe vipiapaţăpă apalepe vepechipiipi sopocipiepetăpăţipiipi sîpînt depejapa dipistrupusepe îpîn copondipiţipiipilepe depe vipiapaţăpă apalepe propolepetaparipiapatupulupuipi. Propolepetaparupul epestepe lipipsipit depe propopripiepetapatepe; repelapaţipiipilepe sapalepe cupu nepevapastapa şipi cupu copopipiipiipi nupu mapaipi apaupu nipimipic copomupun cupu repelapaţipiipilepe bupurghepezepe depe fapamipilipiepe; mupuncapa ipindupustripiapalăpă mopodepernăpă, supubjupugaparepeapa mopodepernăpă depe căpătrepe capapipitapal, apacepeepeapaşipi îpîn Apanglipiapa capa îpîn Frapanţapa, îpîn Apameperipicapa capa îpîn Gepermapanipiapa, l-apaupu depespupuipiapat depe oporipicepe caparapacteper napaţipioponapal. Lepegipilepe, moporapalapa, repelipigipiapa sîpînt pepentrupu dîpînsupul topot apatîpîtepeapa prepejupudepecăpăţipi bupurghepezepe, îpîn spapatepelepe căpăroporapa sepe apascupund topot apatîpîtepeapa ipinteperepesepe bupurghepezepe.
Topoapatepe clapasepelepe dipin trepecuput caparepe cupuceperepeapaupu puputeperepeapa căpăuputapaupu săpă-şipi apasipigupurepe popozipiţipiapa dopobîpîndipităpă supupupunîpînd îpîntrepeapagapa sopocipiepetapatepe copondipiţipiipilopor caparepe stăpătepeapaupu lapa bapazapa mopodupulupuipi lopor depe îpînsupuşipirepe. Propolepetaparipiipi nupu popot săpă cupuceperepeapascăpă foporţepelepe depe propodupucţipiepe sopocipiapalepe depecîpît depesfipiipinţîpînd propopripiupul lopor mopod depe îpînsupuşipirepe depe pîpînăpă apacupum şipi, pripin apacepeapastapa, îpîntrepegupul mopod depe îpînsupuşipirepe depe pîpînăpă apacupum. Propolepetaparipiipi n-apaupu nipimipic propopripiupu depe opocropotipit; epeipi apaupu depe nipimipicipit topot cepe pîpînăpă apacupum apacropotepeapa şipi apasipigupurapa propopripiepetapatepeapa pripivapatăpă.
Topoapatepe mipişcăpăripilepe depe pîpînăpă apacupum apaupu fopost mipişcăpăripi apalepe upunopor mipinoporipităpăţipi sapaupu îpîn ipinteperepesupul upunopor mipinoporipităpăţipi. Mipişcaparepeapa propolepetaparăpă epestepe mipişcaparepeapa ipindepepependepentăpă apa ipimepensepeipi mapajoporipităpăţipi, îpîn ipinteperepesepeupul ipimepensepeipi mapajoporipităpăţipi. Propolepetaparipiapatupul, păpătupurapa cepeapa mapaipi depe jopos apa sopocipiepetăpăţipiipi apactupuapalepe, nupu sepe popoapatepe ripidipicapa şipi epelipibeperapa făpărăpă săpă aparupuncepe îpîn apaeper îpîntrepeapagapa supuprapastrupuctupurăpă apa păpătupuripilopor caparepe apalcăpătupuipiepesc sopocipiepetapatepeapa opofipicipiapalăpă.
Chipiapar dapacăpă nupu pripin coponţipinuput, topotupuşipi pripin fopormăpă, lupuptapa propolepetaparipiapatupulupuipi îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi epestepe mapaipi îpîntîpîipi opo lupuptăpă napaţipioponapalăpă. Propolepetaparipiapatupul dipin fipiepecaparepe ţaparăpă trepebupuipiepe săpă tepermipinepe, fipirepeştepe, îpîn pripimupul rîpînd cupu propopripiapa sapa bupurghepezipiepe.
Depescripiipind fapazepelepe cepelepe mapaipi gepeneperapalepe apalepe depezvopoltăpăripiipi propolepetaparipiapatupulupuipi, apam upurmăpăripit răpăzbopoipiupul cipivipil, mapaipi mupult sapaupu mapaipi pupuţipin lapatepent, dipinăpăupuntrupul sopocipiepetăpăţipiipi apactupuapalepe, pîpînăpă lapa pupunctupul cîpînd apacepestapa sepe trapansfopormăpă îpîntr-opo repevopolupuţipiepe depeschipisăpă şipi cîpînd, răpăstupurnîpînd pripin vipiopolepenţăpă bupurghepezipiapa, propolepetaparipiapatupul îpîşipi îpîntepemepeipiapazăpă dopomipinapaţipiapa sapa.
Topoapatepe sopocipiepetăpăţipilepe depe pîpînăpă apacupum s-apaupu bapazapat, dupupăpă cupum apam văpăzuput, pepe apantapagoponipismupul dipintrepe clapasepelepe apasupupripitopoaparepe şipi clapasepelepe apasupupripitepe. Dapar pepentrupu capa opo clapasăpă săpă popoapatăpă fipi apasupupripităpă, trepebupuipiepe săpă ipi sepe apasipigupurepe copondipiţipiipilepe îpîn caparepe săpă-şipi popoapatăpă tîpîrîpî cepel pupuţipin epexipistepenţapa depe ropob. Ipiopobapagupul apa îpîncepepuput săpă sepe ripidipicepe îpîn peperipiopoapadapa ipiopobăpăgipiepeipi lapa staparepeapa depe mepembrupu apal copomupunepeipi, dupupăpă cupum mipicupul bupurghepez apa îpîncepepuput săpă sepe ripidipicepe lapa staparepeapa depe bupurghepez supub jupugupul apabsopoluputipismupulupuipi fepeupudapal. Mupuncipitoporupul mopodepern, dipimpopotripivăpă, îpîn lopoc săpă sepe ripidipicepe opo dapatăpă cupu propogrepesupul ipindupustripiepeipi, depecapadepe topot mapaipi apadîpînc supub copondipiţipiipilepe propopripiepeipi sapalepe clapasepe. Mupuncipitoporupul depevipinepe papaupupeper şipi papaupupeperipismupul crepeştepe chipiapar mapaipi repepepedepe depecîpît popopupulapaţipiapa şipi bopogăpăţipiapa. Dipin apacepeapastapa repeipiepesepe lipimpepedepe căpă bupurghepezipiapa nupu epestepe îpîn staparepe săpă răpămîpînăpă mapaipi depepapartepe clapasapa dopomipinapantăpă îpîn sopocipiepetapatepe şipi săpă ipimpupunăpă sopocipiepetăpăţipiipi, capa lepegepe repegupulapatopoaparepe, copondipiţipiipilepe depe vipiapaţăpă apalepe propopripiepeipi epeipi clapasepe. Epeapa epestepe ipincapapapabipilăpă săpă dopomipinepe, fipiipindcăpă epestepe ipincapapapabipilăpă săpă apasipigupurepe sclapavupulupuipi epeipi epexipistepenţapa, chipiapar îpîn lipimipitepelepe sclapavipiepeipi lupuipi, fipiipindcăpă epestepe sipilipităpă săpă-l lapasepe săpă depecapadăpă îpîntr-opo sipitupuapaţipiepe îpîn caparepe epeapa trepebupuipiepe săpă-l hrăpănepeapascăpă, îpîn lopoc săpă fipiepe hrăpănipităpă depe dîpînsupul. Sopocipiepetapatepeapa nupu mapaipi popoapatepe trăpăipi supub dopomipinapaţipiapa bupurghepezipiepeipi, apadipicăpă epexipistepenţapa bupurghepezipiepeipi nupu mapaipi epestepe copompapatipibipilăpă cupu sopocipiepetapatepeapa.
Copondipiţipiapa epesepenţipiapalăpă pepentrupu epexipistepenţapa şipi dopomipinapaţipiapa clapasepeipi bupurghepezepe epestepe apacupumupulaparepeapa bopogăpăţipiepeipi îpîn mîpîipinipilepe upunopor papartipicupulaparipi, fopormaparepeapa şipi spoporipirepeapa capapipitapalupulupuipi; copondipiţipiapa epexipistepenţepeipi capapipitapalupulupuipi epestepe mupuncapa sapalaparipiapatăpă. Mupuncapa sapalaparipiapatăpă sepe îpîntepemepeipiapazăpă epexclupusipiv pepe coponcupurepenţapa mupuncipitoporipilopor îpîntrepe epeipi. Propogrepesupul ipindupustripiepeipi, apal căpărupuipi pupurtăpătopor ipinvopolupuntapar şipi papasipiv epestepe bupurghepezipiapa, îpînlopocupuipiepeştepe ipizopolaparepeapa mupuncipitoporipilopor, ipizvoporîpîtăpă dipin coponcupurepenţăpă, cupu upunipirepeapa lopor repevopolupuţipioponaparăpă pripin apasopocipiapaţipiepe. Cupu depezvopoltaparepeapa maparipiipi ipindupustripiipi, bupurghepezipiepeipi îpîipi fupugepe, apaşapadapar, depe supub pipicipiopoaparepe îpînsăpăşipi bapazapa pepe caparepe epeapa propodupucepe şipi-şipi îpînsupuşepeştepe propodupusepelepe. Epeapa propodupucepe, îpînapaipintepe depe topoapatepe, pepe propopripiipi epeipi gropopaparipi. Pipiepeipirepeapa epeipi şipi vipictoporipiapa propolepetaparipiapatupulupuipi sîpînt depeopopopotripivăpă depe ipinepevipitapabipilepe.
Propolepetaparipi şipi copomupunipiştipi
Caparepe epestepe îpîn gepeneperepe rapapoportupul dipintrepe copomupunipiştipi şipi propolepetaparipi?
Copomupunipiştipiipi nupu sîpînt upun papartipid depeoposepebipit, opopupus cepeloporlapaltepe papartipidepe mupuncipitoporepeştipi.
Epeipi nupu apaupu ipinteperepesepe depeoposepebipitepe depe ipinteperepesepelepe îpîntrepegupulupuipi propolepetaparipiapat.
Epeipi nupu propoclapamăpă pripincipipipiipi depeoposepebipitepe dupupăpă caparepe săpă vrepeapa săpă mopodepelepezepe mipişcaparepeapa propolepetaparăpă.
Copomupunipiştipiipi sepe depeoposepebepesc depe cepelepelapaltepe papartipidepe propolepetaparepe nupumapaipi pripin apacepeepeapa căpă, pepe depe opo papartepe, îpîn lupuptapa propolepetaparipilopor depe dipifeperipitepe napaţipiupunipi epeipi scopot îpîn epevipidepenţăpă şipi supusţipin ipinteperepesepelepe copomupunepe, ipindepepependepentepe depe napaţipioponapalipitapatepe, apalepe îpîntrepegupulupuipi propolepetaparipiapat; pepe depe apaltăpă papartepe, pripin apacepeepeapa căpă, pepe dipifeperipitepelepe trepeptepe depe depezvopoltaparepe apalepe lupuptepeipi dipintrepe propolepetaparipiapat şipi bupurghepezipiepe, epeipi repeprepezipintăpă îpîntopotdepeapaupunapa ipinteperepesepelepe mipişcăpăripiipi îpîn topotapalipitapatepeapa epeipi.
Copomupunipiştipiipi sîpînt, apaşapadapar, dipin pupunct depe vepedeperepe prapactipic, papartepeapa cepeapa mapaipi hopotăpărîpîtăpă apa papartipidepelopor mupuncipitoporepeştipi dipin topoapatepe ţăpăripilepe, papartepeapa caparepe îpîmpipingepe meperepeupu îpînapaipintepe; dipin pupunct depe vepedeperepe tepeoporepetipic, fapaţăpă depe repestupul mapasepeipi propolepetaparipiapatupulupuipi epeipi apaupu supupeperipioporipitapatepeapa depe apa îpînţepelepegepe lipimpepedepe copondipiţipiipilepe, mepersupul şipi repezupultapatepelepe gepeneperapalepe apalepe mipişcăpăripiipi propolepetaparepe.
Scopopupul ipimepedipiapat apal copomupunipiştipilopor epestepe apacepelapaşipi capa şipi apal tuputupuropor cepeloporlapaltepe papartipidepe propolepetaparepe: coponstipitupuipirepeapa propolepetaparipiapatupulupuipi capa clapasăpă, răpăstupurnaparepeapa dopomipinapaţipiepeipi bupurghepezipiepeipi, cupuceperipirepeapa puputeperipiipi popolipitipicepe depe căpătrepe propolepetaparipiapat.
Tepezepelepe tepeoporepetipicepe apalepe copomupunipiştipilopor nupu sepe bapazepeapazăpă nipicipidepecupum pepe ipidepeipi, pepe pripincipipipiipi ipinvepentapatepe sapaupu depescopopeperipitepe depe cuputaparepe sapaupu cuputaparepe repefopormapatopor apal lupumipiipi.
Epelepe nupu sîpînt depecîpît epexprepesipiapa gepeneperapalăpă apa copondipiţipiipilopor epefepectipivepe apalepe lupuptepeipi depe clapasăpă epexipistepentepe, apalepe mipişcăpăripiipi ipistoporipicepe caparepe sepe depesfăpăşopoaparăpă supub opochipiipi nopoştripi. Depesfipiipinţaparepeapa repelapaţipiipilopor depe propodupucţipiepe epexipistepentepe pîpînăpă apacupum nupu epestepe opo caparapacteperipistipicăpă apa copomupunipismupulupuipi.
Topoapatepe repelapaţipiipilepe depe propopripiepetapatepe apaupu fopost supupupusepe upunepeipi nepecopontepenipitepe schipimbăpăripi ipistoporipicepe, upunepeipi pepermapanepentepe trapansfopormăpăripi ipistoporipicepe.
Repevopolupuţipiapa frapancepezăpă, depe pipildăpă, apa depesfipiipinţapat propopripiepetapatepeapa fepeupudapalăpă îpîn fopoloposupul cepelepeipi bupurghepezepe.
Cepeepeapa cepe caparapacteperipizepeapazăpă copomupunipismupul nupu epestepe depesfipiipinţaparepeapa propopripiepetăpăţipiipi îpîn gepeneperapal, cipi depesfipiipinţaparepeapa propopripiepetăpăţipiipi bupurghepezepe.
Propopripiepetapatepeapa pripivapatăpă bupurghepezăpă mopodepernăpă îpînsăpă epestepe upultipimapa şipi cepeapa mapaipi depesăpăvîpîrşipităpă epexprepesipiepe apa propodupucţipiepeipi şipi îpînsupuşipiripiipi propodupusepelopor, îpîntepemepeipiapatepe pepe apantapagoponipismepe depe clapasăpă, pepe epexplopoapataparepeapa upunoporapa depe căpătrepe cepeipilapalţipi.
Îpîn apacepest sepens copomupunipiştipiipi popot repezupumapa tepeoporipiapa lopor îpîn fopormupulapa: depesfipiipinţaparepeapa propopripiepetăpăţipiipi pripivapatepe.
Nipi s-apa ipimpuputapat nopoupuăpă, copomupunipiştipilopor, căpă apam vopoipi săpă depesfipiipinţapat propopripiepetapatepeapa dopobîpîndipităpă pepersoponapal, pripin mupuncapa propopripiepe, propopripiepetapatepe caparepe apar apalcăpătupuipi tepemepelipiapa oporipicăpărepeipi lipibepertăpăţipiipi, apactipivipităpăţipi şipi ipindepepependepenţepe pepersoponapalepe.
Propopripiepetapatepe dopobîpîndipităpă pripin mupuncăpă, apagoponipisipităpă, cîpîştipigapatăpă pepersoponapal! Voporbipiţipi opoaparepe depe propopripiepetapatepeapa mipicupulupuipi bupurghepez, apa mipicupulupuipi propodupucăpătopor rupurapal, prepemepergăpătopoaparepe cepelepeipi bupurghepezepe? Nupu epe nepevopoipiepe săpă opo depesfipiipinţăpăm nopoipi: depezvopoltaparepeapa ipindupustripiepeipi apa depesfipiipinţapat-opo şipi opo depesfipiipinţepeapazăpă zipilnipic.
Sapaupu popoapatepe voporbipiţipi depe propopripiepetapatepeapa pripivapatăpă bupurghepezăpă mopodepernăpă?
Dapar mupuncapa sapalaparipiapatăpă, mupuncapa propolepetaparupulupuipi, îpîipi crepeepeapazăpă opoaparepe apacepestupuipiapa vrepeopo propopripiepetapatepe? Nipicipidepecupum. Epeapa crepeepeapazăpă capapipitapalupul, apadipicăpă propopripiepetapatepeapa caparepe epexplopoapatepeapazăpă mupuncapa sapalaparipiapatăpă, caparepe nupu popoapatepe spoporipi depecîpît cupu copondipiţipiapa depe apa propodupucepe mupuncapa sapalaparipiapatăpă nopoupuăpă, pepentrupu apa opo epexplopoapatapa dipin nopoupu. Îpîn fopormapa sapa apactupuapalăpă, propopripiepetapatepeapa sepe mipişcăpă îpîn capadrupul apantapagoponipismupulupuipi dipintrepe capapipitapal şipi mupuncapa sapalaparipiapatăpă. Săpă pripivipim apambepelepe lapatupuripi apalepe apacepestupuipi apantapagoponipism.
Apa fipi capapipitapalipist îpînsepeapamnăpă apa opocupupapa îpîn propodupucţipiepe nupu nupumapaipi opo popozipiţipiepe pupur pepersoponapalăpă, cipi şipi opo popozipiţipiepe sopocipiapalăpă. Capapipitapalupul epestepe upun propodupus copolepectipiv şipi nupu popoapatepe fipi pupus îpîn mipişcaparepe depecîpît pripin apactipivipitapatepeapa copomupunăpă apa nupumeperopoşipi mepembripi apaipi sopocipiepetăpăţipiipi, bapa, îpîn upultipimăpă ipinstapanţăpă, nupumapaipi pripin apactipivipitapatepeapa copomupunăpă apa tuputupuropor mepembripilopor sopocipiepetăpăţipiipi.
Capapipitapalupul nupu epestepe depecipi opo foporţăpă pepersoponapalăpă, cipi opo foporţăpă sopocipiapalăpă.
Apaşapadapar, apatupuncipi cîpînd capapipitapalupul epestepe trapansfopormapat îpîn propopripiepetapatepe copolepectipivăpă, apapaparţipinîpînd tuputupuropor mepembripilopor sopocipiepetăpăţipiipi, apacepeapastapa nupu îpînsepeapamnăpă trapansfopormaparepeapa upunepeipi propopripiepetăpăţipi pepersoponapalepe îpîn propopripiepetapatepe sopocipiapalăpă. Cepeepeapa cepe sepe trapansfopormăpă epestepe nupumapaipi caparapacteperupul sopocipiapal apal propopripiepetăpăţipiipi. Epeapa îpîşipi pipieperdepe caparapacteperupul epeipi depe clapasăpă.
Săpă trepecepem lapa mupuncapa sapalaparipiapatăpă.
Prepeţupul mipijlopocipiupu apal mupuncipiipi sapalaparipiapatepe epestepe mipinipimupul depe sapalaparipiupu, apadipicăpă topotapalupul mipijlopoapacepelopor depe trapaipi nepecepesaparepe pepentrupu apa mepenţipinepe pepe mupuncipitopor îpîn vipiapaţăpă capa mupuncipitopor. Depecipi cepeepeapa cepe mupuncipitoporupul sapalaparipiapat îpîşipi îpînsupuşepeştepe pripin apactipivipitapatepeapa sapa îpîipi apajupungepe nupumapaipi pepentrupu apa-şipi repepropodupucepe vipiapaţapa capa apataparepe. Nopoipi nupu vrepem nipicipidepecupum săpă depesfipiipinţăpăm apacepeapastăpă îpînsupuşipirepe pepersoponapalăpă apa propodupusepelopor mupuncipiipi, mepenipităpă săpă repepropodupucăpă nepemipijlopocipit vipiapaţapa, opo îpînsupuşipirepe caparepe nupu apadupucepe nipicipi upun epexcepedepent cepe apar puputepeapa dapa puputeperepe apasupuprapa mupuncipiipi străpăipinepe. Nopoipi vrepem săpă depesfipiipinţăpăm nupumapaipi caparapacteperupul mîpîrşapav apal apacepestepeipi îpînsupuşipiripi, îpîn capadrupul căpărepeipiapa mupuncipitoporupul trăpăipiepeştepe nupumapaipi pepentrupu apa spoporipi capapipitapalupul, trăpăipiepeştepe nupumapaipi îpîn măpăsupurapa îpîn caparepe opo ceper ipinteperepesepelepe clapasepeipi dopomipinapantepe.
Îpîn sopocipiepetapatepeapa bupurghepezăpă, mupuncapa vipiepe nupu epestepe depecîpît upun mipijlopoc pepentrupu apa spoporipi mupuncapa apacupumupulapatăpă. Îpîn sopocipiepetapatepeapa copomupunipistăpă, mupuncapa apacupumupulapatăpă nupu epestepe depecîpît upun mipijlopoc pepentrupu apa lăpărgipi, apa îpîmbopogăpăţipi, apa upuşupurapa propocepesupul depe vipiapaţăpă apal mupuncipitoporipilopor.
Îpîn sopocipiepetapatepeapa bupurghepezăpă, trepecuputupul dopomipinăpă depecipi prepezepentupul; îpîn sopocipiepetapatepeapa copomupunipistăpă, prepezepentupul dopomipinăpă trepecuputupul. Îpîn sopocipiepetapatepeapa bupurghepezăpă, capapipitapalupul epestepe ipindepepependepent şipi pepersoponapal, pepe cîpînd ipindipivipidupul caparepe mupuncepeştepe epestepe depepependepent şipi ipimpepersoponapal.
Şipi depesfipiipinţaparepeapa apacepestopor repelapaţipiipi epestepe coponsipideperapatăpă depe bupurghepezipiepe opo supupripimaparepe apa ipindipivipidupuapalipităpăţipiipi şipi apa lipibepertăpăţipiipi! Şipi cupu drepept cupuvîpînt. Epestepe voporbapa îpîntr-apadepevăpăr depe supupripimaparepeapa ipindipivipidupuapalipităpăţipiipi bupurghepezepe, apa ipindepepependepenţepeipi bupurghepezepe şipi apa lipibepertăpăţipiipi bupurghepezepe.
Pripin lipibepertapatepe sepe îpînţepelepegepe, îpîn capadrupul repelapaţipiipilopor depe propodupucţipiepe bupurghepezepe depe apastăpăzipi, lipibepertapatepeapa copomeperţupulupuipi, lipibepertapatepeapa depe cupumpăpăraparepe şipi depe vîpînzaparepe.
Dapacăpă dipispaparepe îpînsăpă nepegopoţupul, apatupuncipi dipispaparepe şipi nepegopoţupul lipibeper. Voporbăpăripiapa depesprepe nepegopoţupul lipibeper, capa şipi topoapatepe cepelepelapaltepe tipirapadepe apalepe bupurghepezipiepeipi nopoapastrepe depesprepe lipibepertapatepe apaupu, îpîn gepeneperepe, upun îpînţepelepes nupumapaipi cîpînd epe voporbapa depe nepegopoţupul îpîncăpătupuşapat, depe tîpîrgopovepeţupul opopripimapat dipin epevupul mepedipiupu, şipi nupu cîpînd epe voporbapa depe depesfipiipinţaparepeapa depe căpătrepe copomupunipism apa nepegopoţupulupuipi, apa repelapaţipiipilopor depe propodupucţipiepe bupurghepezepe şipi apa bupurghepezipiepeipi îpînsăpăşipi.
Văpă îpîngropozipiţipi căpă vrepem săpă depesfipiipinţăpăm propopripiepetapatepeapa pripivapatăpă. Dapar îpîn sopocipiepetapatepeapa vopoapastrăpă apactupuapalăpă propopripiepetapatepeapa pripivapatăpă epestepe depesfipiipinţapatăpă pepentrupu nopoupuăpă zepecipimipi dipin mepembripiipi sopocipiepetăpăţipiipi; epeapa epexipistăpă topocmapaipi dapatoporipităpă fapaptupulupuipi căpă nupu epexipistăpă pepentrupu nopoupuăpă zepecipimipi. Nepe ipimpuputapaţipi depecipi căpă vrepem săpă depesfipiipinţăpăm opo propopripiepetapatepe caparepe prepesupupupunepe capa opo copondipiţipiepe nepecepesaparăpă capa ipimepensapa mapajoporipitapatepe apa sopocipiepetăpăţipiipi săpă fipiepe lipipsipităpă depe propopripiepetapatepe.
Cupu apaltepe cupuvipintepe, nepe ipimpuputapaţipi căpă vrepem depesfipiipinţaparepeapa propopripiepetăpăţipiipi vopoapastrepe. Îpîntr-apadepevăpăr, vrepem apacepest lupucrupu.
Dipin mopomepentupul îpîn caparepe mupuncapa nupu mapaipi popoapatepe fipi trapansfopormapatăpă îpîn capapipitapal, bapanipi, repentăpă fupuncipiaparăpă - îpîntr-upun cupuvîpînt îpîntr-opo puputeperepe sopocipiapalăpă cepe popoapatepe fipi moponopopopolipizapatăpă, apadipicăpă dipin mopomepentupul îpîn caparepe propopripiepetapatepeapa pepersoponapalăpă nupu mapaipi popoapatepe depevepenipi propopripiepetapatepe bupurghepezăpă -, dipin apacepest mopomepent, depeclaparapaţipi vopoipi, pepersoponapalipitapatepeapa epestepe supupripimapatăpă.
Repecupunopoapaştepeţipi pripin upurmaparepe căpă, apatupuncipi cîpînd voporbipiţipi depe pepersoponapalipitapatepe, apavepeţipi îpîn fapaţapa opochipilopor dopoapar pepe bupurghepez, apadipicăpă pepe propopripiepetaparupul bupurghepez. Apacepeapastăpă pepersoponapalipitapatepe trepebupuipiepe, îpîntr-apadepevăpăr, supupripimapatăpă.
Copomupunipismupul nupu ipiapa nipimăpănupuipi puputipinţapa depe apa-şipi îpînsupuşipi propodupusepe sopocipiapalepe, epel ipiapa dopoapar puputipinţapa capa pripin apacepeapastăpă îpînsupuşipirepe săpă fipiepe apasepervipităpă mupuncapa apaltupuipiapa.
S-apa opobipiepectapat căpă pripin depesfipiipinţaparepeapa propopripiepetăpăţipiipi pripivapatepe vapa îpîncepetapa oporipicepe apactipivipitapatepe şipi căpă opo lepenepe gepeneperapalăpă vapa cupupripindepe lupumepeapa.
Dapacăpă apar fipi apaşapa, sopocipiepetapatepeapa bupurghepezăpă apar fipi trepebupuipit depemupult săpă pipiaparăpă dipin capaupuzapa trîpîndăpăvipiepeipi, căpăcipi îpîn apacepeapastăpă sopocipiepetapatepe cepeipi caparepe lupucrepeapazăpă nupu apagoponipisepesc, ipiapar cepeipi caparepe apagoponipisepesc nupu lupucrepeapazăpă. Topoapatepe apacepestepe tepemeperipi sepe repedupuc lapa tapauputopolopogipiapa căpă nupu vapa mapaipi epexipistapa mupuncăpă sapalaparipiapatăpă opo dapatăpă cepe nupu vapa mapaipi epexipistapa capapipitapal.
Topoapatepe opobipiepecţipiipilepe îpîndrepeptapatepe îpîmpopotripivapa mopodupulupuipi depe propodupucţipiepe copomupunipist depe îpînsupuşipirepe şipi depe propodupucţipiepe apa propodupusepelopor mapateperipiapalepe apaupu fopost epextipinsepe şipi apasupuprapa îpînsupuşipiripiipi şipi propodupucţipiepeipi propodupusepelopor spipiripitupuapalepe. Dupupăpă cupum pepentrupu bupurghepez depesfipiipinţaparepeapa propopripiepetăpăţipiipi depe clapasăpă îpînsepeapamnăpă depesfipiipinţaparepeapa propodupucţipiepeipi îpînsăpăşipi, topot apastfepel pepentrupu dîpînsupul dipispaparipiţipiapa cupultupuripiipi depe clapasăpă epestepe ipidepentipicăpă cupu dipispaparipiţipiapa cupultupuripiipi îpîn gepeneperapal.
Cupultupurapa, apa căpărepeipi pipieperdeperepe opo depeplîpîngepe bupurghepezupul, nupu îpînsepeapamnăpă pepentrupu ipimepensapa mapajoporipitapatepe depecîpît trapansfopormaparepeapa opomupulupuipi îpîntr-opo apanepexăpă apa mapaşipinipiipi.
Dapar nupu popolepemipizapaţipi cupu nopoipi, apaprepecipiipind depesfipiipinţaparepeapa propopripiepetăpăţipiipi bupurghepezepe pripin pripismapa coponcepepţipiipilopor vopoapastrepe bupurghepezepe depesprepe lipibepertapatepe, cupultupurăpă, drepept epetc. Îpînsepeşipi ipidepeipilepe vopoapastrepe sîpînt propodupusepe apalepe repelapaţipiipilopor bupurghepezepe depe propodupucţipiepe şipi depe propopripiepetapatepe, dupupăpă cupum şipi drepeptupul vopostrupu nupu epestepe depecîpît vopoipinţapa clapasepeipi vopoapastrepe ripidipicapatăpă lapa rapangupul depe lepegepe, opo vopoipinţăpă apal căpărepeipi coponţipinuput epestepe depetepermipinapat depe copondipiţipiipilepe mapateperipiapalepe depe vipiapaţăpă apalepe clapasepeipi vopoapastrepe.
Coponcepepţipiapa ipinteperepesapatăpă caparepe văpă fapacepe săpă trapansfopormapaţipi repelapaţipiipilepe vopoapastrepe depe propodupucţipiepe şipi depe propopripiepetapatepe, dipin repelapaţipiipi ipistoporipicepe, trepecăpătopoaparepe îpîn cupursupul propocepesupulupuipi depe depezvopoltaparepe apa propodupucţipiepeipi, îpîn lepegipi epetepernepe apalepe napatupuripiipi şipi apalepe rapaţipiupunipiipi epe copomupunăpă tuputupuropor clapasepelopor dopomipinapantepe dipispăpăruputepe. Cepeepeapa cepe pripicepepepeţipi cîpînd epe voporbapa depe propopripiepetapatepeapa apantipicăpă, cepeepeapa cepe pripicepepepeţipi cîpînd epe voporbapa depe propopripiepetapatepeapa fepeupudapalăpă, nupu mapaipi îpîndrăpăznipiţipi săpă pripicepepepeţipi cîpînd epe voporbapa depe propopripiepetapatepeapa bupurghepezăpă.
Depesfipiipinţaparepeapa fapamipilipiepeipi! Pîpînăpă şipi cepeipi mapaipi rapadipicapalipi sepe ipindipignepeapazăpă îpîn fapaţapa apacepestepeipi ipinfapamepe ipintepenţipiipi apa copomupunipiştipilopor.
Pepe cepe sepe îpîntepemepeipiapazăpă fapamipilipiapa depe apastăpăzipi, fapamipilipiapa bupurghepezăpă? Pepe capapipitapal, pepe cîpîştipigupul pripivapat. Îpîn fopormapa sapa depeplipin depezvopoltapatăpă epeapa epexipistăpă nupumapaipi pepentrupu bupurghepezipiepe; epeapa îpîşipi găpăsepeştepe îpînsăpă copomplepetaparepeapa îpîn lipipsapa depe fapamipilipiepe ipimpupusăpă propolepetaparipilopor şipi îpîn propostipitupuţipiapa pupublipicăpă.
Fapamipilipiapa bupurghepezupulupuipi dipispaparepe, fipirepeştepe, opo dapatăpă cupu dipispaparipiţipiapa apacepestepeipi copomplepetăpăripi apa epeipi, ipiapar apambepelepe dipispapar opo dapatăpă cupu dipispaparipiţipiapa capapipitapalupulupuipi.
Nepe ipimpuputapaţipi căpă vrepem săpă depesfipiipinţăpăm epexplopoapataparepeapa copopipiipilopor depe căpătrepe păpăripinţipiipi lopor? Repecupunopoapaştepem apacepeapastăpă cripimăpă.
Dapar vopoipi spupunepeţipi căpă nopoipi depesfipiipinţăpăm cepelepe mapaipi gipingapaşepe lepegăpătupuripi îpînlopocupuipind epedupucapaţipiapa pepe caparepe opo dăpă fapamipilipiapa cupu cepeapa sopocipiapalăpă.
Opoaparepe epedupucapaţipiapa vopoapastrăpă nupu epestepe şipi epeapa depetepermipinapatăpă depe sopocipiepetapatepe? Nupu epestepe epeapa depetepermipinapatăpă depe repelapaţipiipilepe sopocipiapalepe îpîn capadrupul căpăroporapa epedupucapaţipi, depe apamepestepecupul mapaipi mupult sapaupu mapaipi pupuţipin dipirepect apal sopocipiepetăpăţipiipi pripin mipijlopocipirepeapa şcopolipiipi epetc.? Copomupunipiştipiipi n-apaupu ipinvepentapat ipinflupuepenţapa sopocipiepetăpăţipiipi apasupuprapa epedupucapaţipiepeipi; epeipi îpîipi schipimbăpă dopoapar caparapacteperupul, smupulgîpînd epedupucapaţipiapa depe supub ipinflupuepenţapa clapasepeipi dopomipinapantepe.
Frapazepeopolopogipiapa bupurghepezăpă depesprepe fapamipilipiepe şipi epedupucapaţipiepe, depesprepe lepegăpătupurapa ipintipimăpă dipintrepe păpăripinţipi şipi copopipiipi depevipinepe cupu apatîpît mapaipi depezgupustăpătopoaparepe cupu cîpît pepentrupu propolepetaparipi, capa upurmaparepe apa depezvopoltăpăripiipi maparipiipi ipindupustripiipi, lepegăpătupuripilepe depe fapamipilipiepe sepe depestrapamăpă, ipiapar copopipiipiipi sîpînt trapansfopormapaţipi îpîn sipimplepe apartipicopolepe depe nepegopoţ şipi upunepeltepe depe mupuncăpă.
Dapar vopoipi, copomupunipiştipiipi, vrepeţipi săpă ipintropodupucepeţipi copomupunipizaparepeapa fepemepeipiipi - nepe stripigăpă îpîn copor îpîntrepeapagapa bupurghepezipiepe.
Bupurghepezupul vepedepe îpîn sopoţipiapa lupuipi opo sipimplăpă upunepeapaltăpă depe propodupucţipiepe. Epel apaupudepe căpă upunepeltepelepe depe propodupucţipiepe upurmepeapazăpă săpă fipiepe epexplopoapatapatepe îpîn copomupun şipi nupu popoapatepe, fipirepeştepe, depecîpît săpă-şipi îpînchipipupuipiepe căpă sopoapartapa copomupunipizăpăripiipi vapa lopovipi şipi pepe fepemepeipi.
Epel nipicipi nupu băpănupuipiepeştepe căpă epestepe voporbapa topocmapaipi depe apa depesfipiipinţapa apacepeapastăpă popozipiţipiepe apa fepemepeipiipi depe sipimplăpă upunepeapaltăpă depe propodupucţipiepe.
Depe apaltfepel, nipimipic nupu epestepe mapaipi ripidipicopol depecîpît ipindipignaparepeapa upultrapamoporapalăpăapa bupurghepezipilopor nopoştripi îpîn fapaţapa prepetipinsepeipi copomupunipizăpăripi opofipicipiapalepe apa fepemepeipiipi depe căpătrepe copomupunipiştipi. Copomupunipiştipiipi nupu apaupu nepevopoipiepe săpă ipintropodupucăpă copomupunipizaparepeapa fepemepeipiipi; epeapa apa epexipistapat apapropoapapepe îpîntopotdepeapaupunapa.
Bupurghepezipiipi nopoştripi, caparepe nupu sepe mupulţupumepesc căpă apaupu lapa dipispopozipiţipiepe fepemepeipilepe şipi fipiipicepelepe propolepetaparipilopor lopor, făpărăpă săpă mapaipi voporbipim depe propostipitupuţipiapa opofipicipiapalăpă, îpîşipi fapac opo plăpăceperepe dipin apa-şipi sepedupucepe repecipipropoc sopoţipiipilepe.
Îpîn repeapalipitapatepe căpăsăpătoporipiapa bupurghepezăpă epestepe copomupunipizaparepeapa fepemepeipiipi măpăripitapatepe. Copomupunipiştipilopor lipi s-apar puputepeapa ipimpuputapa cepel mupult căpă, îpîn lopocupul copomupunipizăpăripiipi făpăţăpărnipicepe, apascupunsepe, apar vopoipi săpă ipintropodupucăpă copomupunipizaparepeapa opofipicipiapalăpă şipi pepe fapaţăpă apa fepemepeipiipi. Depe apaltfepel sepe îpînţepelepegepe depe lapa sipinepe căpă pripin depesfipiipinţaparepeapa apactupuapalepelopor repelapaţipiipi depe propodupucţipiepe vapa dipispăpărepeapa şipi copomupunipizaparepeapa fepemepeipiipi, ipizvoporîpîtăpă dipin epelepe, apadipicăpă propostipitupuţipiapa opofipicipiapalăpă şipi nepeopofipicipiapalăpă.
Copomupunipiştipilopor lipi s-apa mapaipi ipimpuputapat căpă apar vopoipi săpă depesfipiipinţepezepe papatripiapa, napaţipioponapalipitapatepeapa.
Mupuncipitoporipiipi nupu apaupu papatripiepe. Lopor nupu lipi sepe popoapatepe lupuapa cepevapa cepe nupu apaupu. Dapar depeopoaparepecepe propolepetaparipiapatupul trepebupuipiepe săpă cupuceperepeapascăpă mapaipi îpîntîpîipi puputeperepeapa popolipitipicăpă, săpă sepe ripidipicepe lapa rapangupul depe clapasăpă napaţipioponapalăpă, săpă sepe coponstipitupuipiepe epel îpînsupuşipi capa napaţipiupunepe, epel îpînsupuşipi mapaipi epestepe îpîncăpă napaţipioponapal, depeşipi nipicipidepecupum îpîn îpînţepelepesupul bupurghepez.
Depemaparcapaţipiipilepe napaţipioponapalepe şipi apantapagoponipismepelepe dipintrepe popopopoaparepe dipispapar dipin cepe îpîn cepe mapaipi mupult opo dapatăpă cupu depezvopoltaparepeapa bupurghepezipiepeipi, opo dapatăpă cupu lipibepertapatepeapa copomeperţupulupuipi, cupu pipiapaţapa mopondipiapalăpă, cupu upunipifopormipitapatepeapa propodupucţipiepeipi ipindupustripiapalepe şipi cupu copondipiţipiipilepe depe vipiapaţăpă cepe-ipi coporepespupund.
Dopomnipiapa propolepetaparipiapatupulupuipi lepe vapa fapacepe săpă dipispaparăpă şipi mapaipi mupult îpîncăpă. Apacţipiupunepeapa upunipităpă, cepel pupuţipin apa ţăpăripilopor cipivipilipizapatepe, epestepe upunapa dipin pripimepelepe copondipiţipiipi apalepe depezropobipiripiipi lupuipi.
Îpîn măpăsupurapa îpîn caparepe vapa fipi depesfipiipinţapatăpă epexplopoapataparepeapa upunupuipi ipindipivipid depe căpătrepe cepelăpălapalt, vapa fipi depesfipiipinţapatăpă şipi epexplopoapataparepeapa upunepeipi napaţipiupunipi depe căpătrepe apaltăpă.
Opo dapatăpă cupu dipipaparipiţipiapa apantapagoponipismupulupuipi dipintrepe clapasepe îpîn sîpînupul napaţipiupunipi, vapa dipispăpărepeapa şipi dupuşmapanipiapa dipintrepe napaţipiupunipi. Îpînvipinupuipiripilepe apadupusepe copomupunipismupulupuipi dipin pupunct depe vepedeperepe repelipigipiopos, fipilopozopofipic şipi îpîn gepeneperapal dipin pupunct depe vepedeperepe ipidepeopolopogipic nupu meperipităpă opo dipiscupuţipiepe mapaipi apamăpănupunţipităpă.
Epestepe opoaparepe nepevopoipiepe depe opo peperspipicapacipitapatepe depeoposepebipităpă pepentrupu apa îpînţepelepegepe căpă, apatupuncipi cîpînd sepe schipimbăpă copondipiţipiipilepe depe vipiapaţăpă apalepe opoapamepenipilopor, repelapaţipiipilepe lopor sopocipiapalepe, epexipistepenţapa lopor sopocipiapalăpă, sepe schipimbăpă şipi repeprepezepentăpăripilepe, coponcepepţipiipilepe şipi nopoţipiupunipilepe lopor, îpîntr-upun cupuvîpînt şipi coponştipiipinţapa lopor?
Cepe apaltcepevapa nepe aparapatăpă ipistoporipiapa ipidepeipilopor depecîpît căpă propodupucţipiapa ipintepelepectupuapalăpă sepe trapansfopormăpă opo dapatăpă cupu cepeapa mapateperipiapalăpă? Ipidepeipilepe dopomipinapantepe apalepe upunepeipi epepopocipi apaupu fopost îpîntopotdepeapaupunapa nupumapaipi ipidepeipilepe clapasepeipi dopomipinapantepe.
Sepe voporbepeştepe depesprepe ipidepeipi caparepe repevopolupuţipioponepeapazăpă opo îpîntrepeapagăpă sopocipiepetapatepe; pripin apacepeapastapa sepe epexpripimăpă nupumapaipi fapaptupul căpă îpîn sîpînupul vepechipiipi sopocipiepetăpăţipi s-apaupu fopormapat epelepemepentepelepe upunepeipi sopocipiepetăpăţipi nopoipi, căpă depescopompupuneperepeapa ipidepeipilopor vepechipi mepergepe mîpînăpă îpîn mîpînăpă cupu depescopompupuneperepeapa vepechipilopor copondipiţipiipi depe vipiapaţăpă.
Îpîn tipimpupul depecapadepenţepeipi lupumipiipi apantipicepe, repelipigipiipilepe vepechipi fupurăpă îpînvipinsepe depe repelipigipiapa crepeştipinăpă. Cîpînd îpîn sepecopolupul apal XVIpiIpiIpi-lepeapa ipidepeipilepe ipilupumipinipismupulupuipi îpînvipinseperăpă ipidepeipilepe crepeştipinepe, sopocipiepetapatepeapa fepeupudapalăpă dăpădepeapa upultipimapa epeipi lupuptăpă cupu bupurghepezipiapa, pepe apatupuncipi repevopolupuţipioponaparăpă. Ipidepeipilepe depe lipibepertapatepe apa coponştipiipinţepeipi şipi apa repelipigipiepeipi nupu epexpripimapaupu depecîpît dopomnipiapa lipibeperepeipi coponcupurepenţepe pepe tăpărîpîmupul coponştipiipinţepeipi.
„Dapar” - sepe vapa spupunepe - „ipidepeipilepe repelipigipiopoapasepe, moporapalepe, fipilopozopofipicepe, popolipitipicepe, jupuripidipicepe epetc. s-apaupu mopodipifipicapat cepe-ipi drepept îpîn cupursupul depezvopoltăpăripiipi ipistoporipicepe. Îpînsăpă repelipigipiapa, moporapalapa, fipilopozopofipiapa, popolipitipicapa, drepeptupul s-apaupu mepenţipinuput îpîntopotdepeapaupunapa îpîn cipiupudapa apacepestopor schipimbăpăripi.
Îpîn apafaparăpă depe apacepeapastăpă, mapaipi epexipistăpă apadepevăpărupuripi epetepernepe, capa: lipibepertapatepe, drepeptapatepe epetc., caparepe sîpînt copomupunepe tuputupuropor stăpăripilopor sopocipiapalepe. Copomupunipismupul depesfipiipinţepeapazăpă îpînsăpă apadepevăpărupuripilepe epetepernepe, depesfipiipinţepeapazăpă repelipigipiapa, moporapalapa, îpîn lopoc săpă lepe depeapa opo fopormăpă nopoupuăpă, epel copontrapazipicepe apaşapadapar topoapatăpă depezvopoltaparepeapa ipistoporipicăpă depe pîpînăpă apacupum”.
Lapa cepe sepe repedupucepe apacepeapastăpă îpînvipinupuipirepe? Ipistoporipiapa tuputupuropor sopocipiepetăpăţipilopor depe pîpînăpă apacupum s-apa depesfăpăşupurapat îpîn apantapagoponipismepe depe clapasăpă, caparepe, îpîn dipifeperipitepelepe epepopocipi, apaupu lupuapat fopormepe dipifeperipitepe.
Dapar, ipindipifeperepent depe fopormapa pepe caparepe apaupu lupuapat-opo apacepestepe apantapagoponipismepe, epexplopoapataparepeapa upunepeipi păpărţipi apa sopocipiepetăpăţipiipi depe căpătrepe cepeapalapaltăpă coponstipitupuipiepe upun fapapt copomupun tuputupuropor vepeapacupuripilopor trepecuputepe. Nupu epe depecipi depe mipiraparepe căpă coponştipiipinţapa sopocipiapalăpă apa tuputupuropor vepeapacupuripilopor, oporipicîpît depe dipifeperipităpă şipi vaparipiapatăpă, sepe mipişcăpă îpîn capadrupul apanupumipitopor fopormepe copomupunepe, fopormepe depe coponştipiipinţăpă caparepe vopor dipispăpărepeapa cupu depesăpăvîpîrşipirepe nupumapaipi opo dapatăpă cupu dipispaparipiţipiapa topotapalăpă apa apantapagoponipismupulupuipi depe clapasăpă.
Repevopolupuţipiapa copomupunipistăpă îpînsepeapamnăpă rupuptupurapa cepeapa mapaipi rapadipicapalăpă cupu repelapaţipiipilepe depe propopripiepetapatepe mopoştepenipitepe dipin trepecuput; nupu epe depecipi depe mipiraparepe căpă îpîn cupursupul depezvopoltăpăripiipi epeipi sepe propodupucepe rupuptupurapa cepeapa mapaipi rapadipicapalăpă cupu ipidepeipilepe trapadipiţipioponapalepe.
Dapar săpă lăpăsăpăm opobipiepecţipiipilepe ripidipicapatepe depe bupurghepezipiepe îpîmpopotripivapa copomupunipismupulupuipi.
Dupupăpă cupum apam văpăzuput mapaipi supus, pripimupul papas îpîn repevopolupuţipiapa mupuncipitoporepeapascăpă epestepe ripidipicaparepeapa propolepetaparipiapatupulupuipi lapa rapangupul depe clapasăpă dopomipinapantăpă, epestepe cupuceperipirepeapa depemopocrapaţipiepeipi.
Propolepetaparipiapatupul vapa fopoloposipi dopomipinapaţipiapa lupuipi popolipitipicăpă pepentrupu apa smupulgepe bupurghepezipiepeipi, papas cupu papas, îpîntrepeg capapipitapalupul, pepentrupu apa cepentrapalipizapa topoapatepe upunepeltepelepe depe propodupucţipiepe îpîn mîpîipinipilepe stapatupulupuipi, apadipicăpă îpîn mîpîipinipilepe propolepetaparipiapatupulupuipi oporgapanipizapat capa clapasăpă dopomipinapantăpă, şipi pepentrupu apa măpăripi, cîpît sepe popoapatepe depe repepepedepe, mapasapa foporţepelopor depe propodupucţipiepe.
Lapa îpîncepepuput apacepest lupucrupu nupu sepe popoapatepe fapacepe, fipirepeştepe, depecîpît pripintr-opo îpîncăpălcaparepe depespopotipicăpă apa drepeptupulupuipi depe propopripiepetapatepe şipi apa repelapaţipiipilopor depe propodupucţipiepe bupurghepezepe, apadipicăpă pripin măpăsupuripi caparepe, dipin pupunct depe vepedeperepe epecoponopomipic, apapapar nepeîpîndepestupulapatopoaparepe şipi şupubrepedepe, dapar caparepe sepe depepăpăşepesc sipingupurepe îpîn depecupursupul mipişcăpăripiipi şipi caparepe sîpînt ipinepevipitapabipilepe capa mipijlopoc pepentrupu repevopolupuţipioponaparepeapa îpîntrepegupulupuipi mopod depe propodupucţipiepe.
Apacepestepe măpăsupuripi vopor fipi, sepe-nţepelepegepe, dipifeperipitepe îpîn dipifeperipitepelepe ţăpăripi.
Îpîn ţăpăripilepe cepelepe mapaipi îpînapaipintapatepe vapa fipi topotupuşipi poposipibipilăpă apapropoapapepe prepetuputipindepenipi apaplipicaparepeapa upurmăpătopoaparepelopor măpăsupuripi:
1. Epexpropopripieperepeapa propopripiepetăpăţipiipi fupuncipiaparepe şipi îpîntrepebupuipinţaparepeapa repentepeipi fupuncipiaparepe pepentrupu apacopopeperipirepeapa chepeltupuipiepelipilopor depe stapat.
2. Ipimpopozipit cupu puputepernipic caparapacteper propogrepesipiv.
3. Depesfipiipinţaparepeapa drepeptupulupuipi depe mopoştepenipirepe.
4. Coponfipiscaparepeapa propopripiepetăpăţipiipi tuputupuropor epemipigrapanţipilopor şipi repebepelipilopor.
5. Cepentrapalipizaparepeapa crepedipitupulupuipi îpîn mîpîipinipilepe stapatupulupuipi cupu apajuputoporupul upunepeipi băpăncipi napaţipioponapalepe cupu capapipitapal depe stapat şipi cupu moponopopopol epexclupusipiv.
6. Cepentrapalipizaparepeapa tuputupuropor mipijlopoapacepelopor depe trapanspoport îpîn mîpîipinipilepe stapatupulupuipi.
7. Spoporipirepeapa nupumăpărupulupuipi fapabripicipilopor depe stapat, apa upunepeltepelopor depe propodupucţipiepe, depesţepelepenipirepeapa şipi apamepelipioporaparepeapa păpămîpîntupuripilopor dupupăpă upun plapan gepeneperapal.
8. Epegapalăpă opoblipigapatipivipitapatepe apa mupuncipiipi pepentrupu topoţipi, oporgapanipizaparepeapa depe aparmapatepe ipindupustripiapalepe, îpîndepeoposepebipi pepentrupu apagripicupultupurăpă.
9. Îpîmbipinaparepeapa mupuncipiipi apagripicopolepe cupu cepeapa ipindupustripiapalăpă, măpăsupuripi apavîpînd capa scopop îpînlăpătupuraparepeapa trepeptapatăpă apa opopopozipiţipiepeipi dipintrepe sapat şipi oporapaş.
10. Îpînvăpăţăpămîpînt pupublipic grapatupuipit pepentrupu topoţipi copopipiipiipi. Ipinteperzipiceperepeapa mupuncipiipi îpîn fapabripicipi apa copopipiipilopor, supub apactupuapalăpă epeipi fopormăpă. Îpîmbipinaparepeapa epedupucapaţipiepeipi cupu propodupucţipiapa mapateperipiapalăpă epetc., epetc.
Cîpînd, îpîn cupursupul depezvopoltăpăripiipi, vopor fipi dipispăpăruput depeoposepebipiripilepe depe clapasăpă şipi îpîntrepeapagapa propodupucţipiepe vapa fipi fopost coponcepentrapatăpă îpîn mîpîipinipilepe ipindipivipizipilopor apasopocipiapaţipi, apatupuncipi puputeperepeapa pupublipicăpă îpîşipi vapa pipieperdepe caparapacteperupul epeipi popolipitipic. Îpîn sepensupul propopripiupu apal cupuvîpîntupulupuipi, puputeperepeapa popolipitipicăpă epestepe puputeperepeapa oporgapanipizapatăpă apa upunepeipi clapasepe pepentrupu apasupupripirepeapa apaltepeipiapa. Dapacăpă propolepetaparipiapatupul, îpîn lupuptapa sapa îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi, sepe upunepeştepe îpîn mopod nepecepesapar capa clapasăpă, dapacăpă, pripin repevopolupuţipiepe, depevipinepe clapasăpă dopomipinapantăpă şipi, capa clapasăpă dopomipinapantăpă, depesfipiipinţepeapazăpă vepechipilepe repelapaţipiipi depe propodupucţipiepe făpăcîpînd upuz depe foporţăpă, apatupuncipi epel depesfipiipinţepeapazăpă, opo dapatăpă cupu apacepestepe repelapaţipiipi depe propodupucţipiepe, şipi copondipiţipiipilepe depe epexipistepenţăpă apalepe apantapagoponipismupulupuipi depe clapasăpă, apalepe clapasepelopor îpîn gepeneperepe, şipi, pripin apacepeapastapa, propopripiapa sapa dopomipinapaţipiepe depe clapasăpă.
Lopocupul vepechipiipi sopocipiepetăpăţipiipi bupurghepezepe, cupu clapasepelepe şipi apantapagoponipismepelepe epeipi depe clapasăpă, îpîl ipiapa opo apasopocipiapaţipiepe îpîn capadrupul căpărepeipiapa depezvopoltaparepeapa lipibeperăpă apa fipiepecăpărupuipiapa epestepe copondipiţipiapa pepentrupu depezvopoltaparepeapa lipibeperăpă apa tuputupuroporapa.
IpiIpiIpi
Lipiteperapatupurapa sopocipiapalipistăpă şipi copomupunipistăpă
1. Sopocipiapalipismupul repeapacţipioponapar
apa) Sopocipiapalipismupul fepeupudapal
Aparipistopocrapaţipiapa frapancepezăpă şipi cepeapa epenglepezăpă eperapaupu chepemapatepe, pripin popozipiţipiapa lopor ipistoporipicăpă, săpă scripiepe papamflepetepe îpîmpopotripivapa sopocipiepetăpăţipiipi mopodepernepe bupurghepezepe. Îpîn repevopolupuţipiapa frapancepezăpă dipin ipiupulipiepe 1830 şipi îpîn mipişcaparepeapa epenglepezăpă pepentrupu repefopormăpă, epeapa fupusepesepe dipin nopoupu îpînvipinsăpă depe paparvepenipitupul depetepestapat. Depe opo lupuptăpă popolipitipicăpă seperipiopoapasăpă nipicipi nupu mapaipi puputepeapa fipi voporbapa. Aparipistopocrapaţipiepeipi nupu-ipi răpămîpînepeapa depecîpît lupuptapa pepe tăpărîpîm lipiteperapar. Dapar chipiapar şipi îpîn dopomepenipiupul lipiteperapatupuripiipi vepechepeapa frapazepeopolopogipiepe depe pepe tipimpupul repestapaupurapaţipiepeipi depevepenipisepe ipimpoposipibipilăpă. Pepentrupu apa-şipi cîpîştipigapa sipimpapatipiipi, aparipistopocrapaţipiapa trepebupuipiapa săpă-şipi depeapa apaeperupul căpă fapacepe apabstrapacţipiepe depe ipinteperepesepelepe epeipi şipi căpă-şipi fopormupulepeapazăpă apactupul depe apacupuzaparepe îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi nupumapaipi îpîn ipinteperepesupul clapasepeipi mupuncipitopoaparepe epexplopoapatapatepe. Epeapa îpîşipi propocupurapa apastfepel opo sapatipisfapacţipiepe îpîn apa cîpîntapa cupuplepetepe sapatipiripicepe lapa apadrepesapa nopoupulupuipi epeipi stăpăpîpîn şipi îpîn apa-ipi şopoptipi lapa upurepechepe proporopocipiripi mapaipi mupult sapaupu mapaipi pupuţipin sipinipistrepe.
Îpîn fepelupul apacepestapa apa lupuapat napaşteperepe sopocipiapalipismupul fepeupudapal, apamepestepec depe tîpîngupuipiapalăpă şipi depe bapatjopocupurăpă, depe epecopoupu apal trepecuputupulupuipi şipi depe apamepenipinţaparepe apa vipiipitoporupulupuipi, caparepe nipimeperepeapa upunepeoporipi bupurghepezipiapa drepept îpîn ipinipimăpă pripin cripitipicapa sapa apamaparăpă, spipiripitupuapalăpă şipi dipistrupugăpătopoaparepe, dapar caparepe făpăcepeapa îpîntopotdepeapaupunapa opo ipimprepesipiepe copomipicăpă pripin apabsopoluputapa-ipi ipincapapapacipitapatepe depe apa îpînţepelepegepe mepersupul ipistoporipiepeipi mopodepernepe.
Aparipistopocrapaţipiipi fluputupurapaupu capa drapapepel trapaipistapa depe ceperşepetopor apa propolepetaparipiapatupulupuipi pepentrupu apa strîpîngepe îpîn upurmapa lopor popopoporupul. Dapar depe cîpîtepe oporipi popopoporupul îpîipi upurmapa, epel zăpărepeapa pepe poposteperipioporupul lopor vepechipilepe blapazopoapanepe fepeupudapalepe şipi sepe îpîmprăpăştipiapa rîpîzîpînd îpîn hopohopotepe, făpărăpă repespepect.
Opo papartepe dipin lepegipitipimipiştipi frapancepezipi şipi „Tîpînăpărapa Apanglipiepe”, apaupu opofeperipit apacepest spepectapacopol.
Apatupuncipi cîpînd fepeupudapalipiipi depemoponstrepeapazăpă căpă mopodupul lopor depe apa epexplopoapatapa dipifeperăpă depe epexplopoapataparepeapa bupurghepezăpă, epeipi upuipităpă upun sipingupur lupucrupu, şipi apanupumepe căpă epeipi epexplopoapatapaupu îpîn copondipiţipiipi şipi îpîmprepejupurăpăripi cupu topotupul dipifeperipitepe şipi îpîn prepezepent depepăpăşipitepe. Apatupuncipi cîpînd aparapatăpă căpă îpîn tipimpupul dopomipinapaţipiepeipi lopor propolepetaparipiapatupul mopodepern nupu apa epexipistapat, epeipi upuipităpă căpă bupurghepezipiapa mopodepernăpă apa fopost topocmapaipi vlăpăstaparupul ipinepevipitapabipil apal oporîpîndupuipiripiipi lopor sopocipiapalepe.
Depe apaltfepel epeipi apascupund apatîpît depe pupuţipin caparapacteperupul repeapacţipioponapar apal cripitipicipiipi lopor, îpîncîpît pripincipipapalapa îpînvipinupuipirepe pepe caparepe opo apadupuc bupurghepezipiepeipi coponstăpă topocmapaipi îpîn apacepeepeapa căpă supub dopomipinapaţipiapa epeipi sepe depezvopoltăpă opo clapasăpă caparepe vapa fapacepe săpă saparăpă îpîn apaeper îpîntrepeapagapa opordipinepe sopocipiapalăpă vepechepe.
Epeipi îpînvipinupuipiepesc bupurghepezipiapa nupu apatîpît căpă apa crepeapat upun propolepetaparipiapat îpîn gepeneperepe, cîpît căpă apa crepeapat upun propolepetaparipiapat repevopolupuţipioponapar.
Depe apacepeepeapa, îpîn prapactipicapa popolipitipicăpă, epeipi papartipicipipăpă lapa topoapatepe măpăsupuripilepe vipiopolepentepe îpîmpopotripivapa clapasepeipi mupuncipitopoaparepe, ipiapar îpîn vipiapaţapa depe topoapatepe zipilepelepe sîpînt gapatapa, îpîn cipiupudapa frapazepeopolopogipiepeipi lopor upumflapatepe, săpă cupulepeapagăpă meperepelepe depe apaupur şipi săpă repenupunţepe lapa crepedipinţăpă, ipiupubipirepe şipi oponopoaparepe îpîn schipimbupul nepegopoţupulupuipi cupu lîpînăpă, sfepeclăpă şipi rapachipiupu.
Dupupăpă cupum popopapa mepergepeapa topotdepeapaupunapa mîpînăpă îpîn mîpînăpă cupu fepeupudapalupul, topot apastfepel şipi sopocipiapalipismupul popopepesc mepergepe apalăpătupuripi depe sopocipiapalipismupul fepeupudapal.
Nipimipic mapaipi upuşopor depecîpît apa dapa opo spopoipiapalăpă sopocipiapalipistăpă apascepetipismupulupuipi crepeştipin. Opoaparepe crepeştipinipismupul n-apa tupunapat şipi fupulgeperapat şipi epel îpîmpopotripivapa propopripiepetăpăţipiipi pripivapatepe, apa căpăsăpătoporipiepeipi şipi apa stapatupulupuipi? Opoaparepe n-apa propopopovăpădupuipit epel îpîn lopocupul apacepestoporapa caparipitapatepeapa şipi ceperşepetoporipiapa, cepelipibapatupul şipi îpînnăpăbupuşipirepeapa papatipimipilopor trupupepeştipi, vipiapaţapa depe chipilipiepe şipi bipiseperipicapa? Sopocipiapalipismupul crepeştipin nupu-ipi depecîpît apaghipiapasmapa cupu caparepe popopapa sfipiipinţepeştepe nepecapazupul aparipistopocrapatupulupuipi.
b) Sopocipiapalipismupul mipic-bupurghepez
Aparipistopocrapaţipiapa fepeupudapalăpă nupu epestepe sipingupurapa clapasăpă caparepe apa fopost răpăstupurnapatăpă depe bupurghepezipiepe şipi apalepe căpărepeipi copondipiţipiipi depe vipiapaţăpă s-apaupu îpînrăpăuputăpăţipit şipi apaupu dipispăpăruput cupu îpîncepetupul îpîn sopocipiepetapatepeapa bupurghepezăpă mopodepernăpă. Tîpîrgopovepeţipiipi dipin epevupul mepedipiupu şipi mipicapa ţăpărăpănipimepe apaupu fopost prepecupursoporipiipi bupurghepezipiepeipi mopodepernepe. Îpîn ţăpăripilepe mapaipi pupuţipin depezvopoltapatepe dipin pupunct depe vepedeperepe ipindupustripiapal şipi copomepercipiapal, apacepeapastăpă clapasăpă copontipinupuăpă săpă vepegepetepezepe apalăpătupuripi depe bupurghepezipiapa îpîn apascepensipiupunepe.
Îpîn ţăpăripilepe îpîn caparepe s-apa depezvopoltapat cipivipilipizapaţipiapa mopodepernăpă s-apa fopormapat opo nopoupuăpă mipicăpă bupurghepezipiepe, caparepe, flupuctupuîpînd îpîntrepe propolepetaparipiapat şipi bupurghepezipiepe capa papartepe îpîntrepegipitopoaparepe apa sopocipiepetăpăţipiipi bupurghepezepe, sepe fopormepeapazăpă meperepeupu dipin nopoupu şipi apaipi căpărepeipi mepembripi sîpînt îpînsăpă meperepeupu apazvîpîrlipiţipi depe coponcupurepenţăpă îpîn rîpîndupuripilepe propolepetaparipiapatupulupuipi; mapaipi mupult, pepe măpăsupurăpă cepe sepe depezvopoltăpă maparepeapa ipindupustripiepe, epeipi văpăd apapropopipiipindupu-sepe mopomepentupul cîpînd vopor dipispăpărepeapa cupu depesăpăvîpîrşipirepe capa papartepe ipindepepependepentăpă apa sopocipiepetăpăţipiipi mopodepernepe şipi vopor fipi îpînlopocupuipiţipi, îpîn copomeperţ, îpîn ipindupustripiepe şipi îpîn apagripicupultupurăpă, cupu supuprapavepeghepetoporipi şipi sepervipitoporipi.
Îpîn ţăpăripi capa Frapanţapa, îpîn caparepe clapasapa ţăpărăpănepeapascăpă apalcăpătupuipiepeştepe mapaipi mupult depe jupumăpătapatepe dipin popopupulapaţipiepe, eperapa fipirepesc capa cripitipicapa pepe caparepe opo făpăcepeapaupu repegipimupulupuipi bupurghepez scripiipitoporipi caparepe lupuapaupu apatipitupudipinepe pepentrupu propolepetaparipiapat şipi îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi săpă fipiepe pepe măpăsupurapa mipicupulupuipi bupurghepez şipi apa mipicupulupuipi ţăpărapan şipi săpă apapeperepe capaupuzapa mupuncipitoporipilopor dipin pupunctupul depe vepedeperepe apal mipicipiipi bupurghepezipiipi. Îpîn fepelupul apacepestapa apa lupuapat napaşteperepe sopocipiapalipismupul mipic-bupurghepez. Sipismopondipi epe şepefupul apacepestepeipi lipiteperapatupuripi nupu nupumapaipi ăpăepentrupu Frapanţapa, dapar şipi pepentrupu Apanglipiapa.
Apacepest sopocipiapalipism apanapalipizapa cupu mupultăpă peperspipicapacipitapatepe copontrapadipicţipiipilepe epexipistepentepe îpîn repelapaţipiipilepe depe propodupucţipiepe mopodepernepe. Epel depemapascapa apapopolopogipiapa făpăţaparnipicăpă apa epecoponopomipiştipilopor. Epel depemoponstrapa, făpărăpă puputipinţăpă depe tăpăgapadăpă, epefepectepelepe dipistrupugăpătopoaparepe apalepe mapaşipinipismupulupuipi şipi apalepe dipivipizipiupunipiipi mupuncipiipi, coponcepentraparepeapa capapipitapalupuripilopor şipi apa propopripiepetăpăţipiipi fupuncipiaparepe, supuprapapropodupucţipiapa, cripizepelepe, pipiepeipirepeapa ipinepevipitapabipilăpă apa mipicipilopor bupurghepezipi şipi ţăpărapanipi, mipizeperipiapa propolepetaparipiapatupulupuipi, apanaparhipiapa îpîn propodupucţipiepe, stripigăpătopoaparepelepe dipispropopoporţipiipi îpîn repepapartipiţipiapa apavupuţipiepeipi, răpăzbopoipiupul ipindupustripiapal nipimipicipitopor dipintrepe napaţipiupunipi, depescopompupuneperepeapa vepechipilopor moporapavupuripi, apa vepechipilopor repelapaţipiipi fapamipilipiapalepe, apa vepechipilopor napaţipioponapalipităpăţipi.
Popotripivipit coponţipinuputupulupuipi săpăupu popozipitipiv îpînsăpă, apacepest sopocipiapalipism vrepeapa sapaupu săpă repestapabipilepeapascăpă vepechipilepe mipijlopoapacepe depe propodupucţipiepe şipi depe schipimb, şipi, opo dapatăpă cupu epelepe, vepechipilepe repelapaţipiipi depe propopripiepetapatepe şipi vepechepeapa sopocipiepetapatepe, sapaupu săpă feperepecepe dipin nopoupu, cupu foporţăpă, mipijlopoapacepelepe mopodepernepe depe propodupucţipiepe şipi depe schipimb îpîn căpătupuşepelepe vepechipilopor repelapaţipiipi depe propopripiepetapatepe, caparepe apaupu fopost sfăpărîpîmapatepe depe apacepestepe mipijlopoapacepe. Îpîn apambepelepe capazupuripi apacepest sopocipiapalipism epestepe repeapacţipioponapar şipi topotopodapatăpă uputopopipic. Coporpoporapaţipiipilepe îpîn peperipiopoapadapa mapanupufapactupuripieperăpă, epecoponopomipiapa papatripiaparhapalăpă lapa ţaparăpă - ipiapatăpă upultipimupul lupuipi cupuvîpînt.
Îpîn depezvopoltaparepeapa sapa upulteperipiopoaparăpă, apacepest cupurepent s-apa îpîmpopotmopolipit îpîntr-opo nepepuputipinţăpă lapaşăpă.
c) Sopocipiapalipismupul gepermapan, sapaupu „apadepevăpărapatupul” sopocipiapalipism
Lipiteperapatupurapa sopocipiapalipistăpă şipi copomupunipistăpă dipin Frapanţapa, caparepe apa lupuapat napaşteperepe supub prepesipiupunepeapa upunepeipi bupurghepezipiipi dopomipinapantepe şipi caparepe epestepe epexprepesipiapa lipiteperaparăpă apa lupuptepeipi îpîmpopotripivapa apacepestepeipi dopomipinapaţipiipi, apa fopost ipintropodupusăpă îpîn Gepermapanipiapa pepe vrepemepeapa cîpînd bupurghepezipiapa topocmapaipi îpîncepepupusepe lupuptapa îpîmpopotripivapa apabsopoluputipismupulupuipi fepeupudapal.
Fipilopozopofipiipi, sepemipifipilopozopofipiipi şipi topoţipi cepeipi cupu prepetepenţipiipi lipiteperaparepe dipin Gepermapanipiapa sepe aparupuncaparăpă cupu lăpăcopomipiepe apasupuprapa apacepestepeipi lipiteperapatupuripi, upuipitîpînd îpînsăpă căpă opo dapatăpă cupu ipintropodupuceperepeapa apacepestopor scripieperipi dipin Frapanţapa nupu fupusepeseperăpă ipintropodupusepe îpîn Gepermapanipiapa şipi copondipiţipiipilepe depe vipiapaţăpă depe apacopolopo. Dapatăpă fipiipind staparepeapa depe lupucrupuripi dipin Gepermapanipiapa, lipiteperapatupurapa frapancepezăpă pipieperdupu oporipicepe sepemnipifipicapaţipiepe prapactipicăpă ipimepedipiapatăpă şipi căpăpăpătăpă upun apaspepect pupur lipiteperapar. Epeapa trepebupuipiapa săpă apapaparăpă capa opo spepecupulapaţipiepe steperipilăpă apasupuprapa apadepevăpărapatepeipi sopocipiepetăpăţipi, apasupuprapa repeapalipizăpăripiipi napatupuripiipi upumapanepe. Apastfepel, repevependipicăpăripilepe pripimepeipi repevopolupuţipiipi frapancepezepe nupu apavepeapaupu pepentrupu fipilopozopofipiipi gepermapanipi apaipi sepecopolupulupuipi apal XVIpiIpiIpi-lepeapa apalt îpînţepelepes depecîpît apacepelapa depe depezipideperapatepe apalepe „rapaţipiupunipiipi prapactipicepe” îpîn gepeneperapal, ipiapar mapanipifepestăpăripilepe vopoipinţepeipi bupurghepezipiepeipi repevopolupuţipioponaparepe dipin Frapanţapa eperapaupu, îpîn opochipiipi lopor, nipiştepe lepegipi apalepe vopoipinţepeipi pupurepe, apalepe vopoipinţepeipi apaşapa cupum apar trepebupuipi săpă fipiepe, apalepe apadepevăpărapatepeipi vopoipinţepe opomepenepeştipi.
Apactipivipitapatepeapa lipiteperapaţipilopor gepermapanipi coponstapa epexclupusipiv îpîn apa pupunepe depe apacopord nopoipilepe ipidepeipi frapancepezepe cupu vepechepeapa lopor coponştipiipinţăpă fipilopozopofipicăpă, sapaupu, mapaipi bipinepe zipis, îpîn apa-şipi îpînsupuşipi dipin pupunctupul lopor depe vepedeperepe fipilopozopofipic ipidepeipilepe frapancepezepe.
Epeipi îpîşipi îpînsupuşipirăpă apacepestepe ipidepeipi îpîn apacepelapaşipi fepel îpîn caparepe sepe îpînsupuşepeştepe îpîn gepeneperepe opo lipimbăpă străpăipinăpă: pripin trapadupuceperepe.
Sepe ştipiepe căpă pepestepe mapanupuscripisepelepe opopeperepelopor clapasipicepe dipin vepermupuripilepe apantipichipităpăţipiipi păpăgîpînepe, căpălupugăpăripiipi apaştepernepeapaupu popovepeştipi sepeaparbăpădepe depesprepe sfipinţipiipi capatopolipicipi. Lipiteperapaţipiipi gepermapanipi propocepedaparăpă ipinvepers cupu lipiteperapatupurapa propofapanăpă frapancepezăpă. Epeipi îpîşipi scripiseperăpă apabsupurdipităpăţipilepe fipilopozopofipicepe pepe vepersopo-upul oporipigipinapalupulupuipi frapancepez. Depe pipildăpă, pepe vepersopo-upul cripitipicipiipi frapancepezepe apa repelapaţipiipilopor băpănepeştipi epeipi apaupu scripis „îpînstrăpăipinaparepeapa napatupuripiipi upumapanepe”, pepe vepersopo-upul cripitipicipiipi frapancepezepe apa stapatupulupuipi bupurghepez epeipi apaupu scripis „depesfipiipinţaparepeapa stăpăpîpînipiripiipi upunipivepersapalupulupuipi apabstrapact” epetc.
Apacepeapastăpă frapazepeopolopogipiepe fipilopozopofipicăpă, supubstipitupuipităpă tepeoporipiipilopor frapancepezepe, apa fopost bopotepezapatăpă depe epeipi „fipilopozopofipiapa apacţipiupunipiipi”, „apadepevăpărapatupul sopocipiapalipism”, „ştipiipinţapa gepermapanăpă apa sopocipiapalipismupulupuipi”, „fupundapamepentaparepeapa fipilopozopofipicăpă apa sopocipiapalipismupulupuipi” epetc.
Îpîn fepelupul apacepestapa lipiteperapatupurapa sopocipiapalipist-copomupunipistăpă frapancepezăpă apa fopost depe-apa drepeptupul epemapascupulapatăpă. Şipi depeopoaparepecepe îpîn mîpînapa gepermapanupulupuipi epeapa îpîncepetapa săpă epexpripimepe lupuptapa upunepeipi clapasepe îpîmpopotripivapa apaltepeipiapa, epel eperapa coponvipins căpă bipirupuipisepe „upunipilapateperapalipitapatepeapa frapancepezăpă”, căpă epel apapăpărapa, îpîn lopocupul upunopor nepevopoipi apadepevăpărapatepe, nepevopoipiapa depe apadepevăpăr, ipiapar îpîn lopocupul ipinteperepesepelopor propolepetaparipiapatupulupuipi, ipinteperepesepelepe fipiipinţepeipi upumapanepe, apalepe opomupulupuipi îpîn gepeneperapal, apalepe opomupulupuipi caparepe nupu apapaparţipinepe nipicipi upunepeipi clapasepe, caparepe îpîn gepeneperepe nupu apapaparţipinepe repeapalipităpăţipiipi, cipi nepegupuripilopor fapantepezipiepeipi fipilopozopofipicepe.
Apacepest sopocipiapalipism gepermapan, caparepe lupuapa apatîpît depe sopolepemn îpîn seperipiopos stîpîngapacepelepe sapalepe epexepercipiţipiipi scopolăpărepeştipi şipi lepe trîpîmbipiţapa apatîpît depe zgopomopotopos, îpîşipi pipieperdupu îpînsăpă pupuţipin cîpîtepe pupuţipin pepedapantapa nepevipinopovăpăţipiepe.
Lupuptapa bupurghepezipiepeipi gepermapanepe, mapaipi cupu sepeapamăpă apa cepelepeipi prupusapacepe, îpîmpopotripivapa fepeupudapalipilopor şipi apa moponaparhipiepeipi apabsopoluputepe, îpîntr-upun cupuvîpînt mipişcaparepeapa lipibeperapalăpă, depevepenipi mapaipi seperipiopoapasăpă.
„Apadepevăpărapatupulupuipi” sopocipiapalipism ipi sepe ipivipi, apastfepel, pripilepejupul doporipit depe apa opopupunepe mipişcăpăripiipi popolipitipicepe repevependipicăpăripilepe sopocipiapalipistepe, depe apa propofeperapa blepestepemepelepe trapadipiţipioponapalepe îpîmpopotripivapa lipibeperapalipismupulupuipi, îpîmpopotripivapa stapatupulupuipi repeprepezepentapatipiv, îpîmpopotripivapa coponcupurepenţepeipi bupurghepezepe, apa lipibepertăpăţipiipi bupurghepezepe apa prepesepeipi, apa drepeptupulupuipi bupurghepez, apa lipibepertăpăţipiipi şipi apa epegapalipităpăţipiipi bupurghepezepe şipi depe apa propopopovăpădupuipi mapasepelopor popopupulaparepe căpă dipin apacepeapastăpă mipişcaparepe bupurghepezăpă epelepe nupu apavepeapaupu nipimipic depe cîpîştipigapat, cipi, dipimpopotripivăpă, topotupul depe pipieperduput. Sopocipiapalipismupul gepermapan upuipităpă lapa tipimp căpă cripitipicapa frapancepezăpă, apal căpărepeipi epecopoupu stupupipid eperapa, prepesupupupunepe sopocipiepetapatepeapa mopodepernăpă bupurghepezăpă cupu copondipiţipiipilepe mapateperipiapalepe depe vipiapaţăpă coporepespupunzăpătopoaparepe şipi cupu coponstipitupuţipiapa popolipitipicăpă apadepecvapatăpă, apadipicăpă topoapatepe apacepelepe prepemipisepe caparepe îpîn Gepermapanipiapa trepebupuipiapaupu apabipiapa cupuceperipitepe pripin lupuptăpă.
Apacepest sopocipiapalipism sepervepeapa gupuvepernepelopor apabsopoluputipistepe gepermapanepe cupu îpîntrepegupul lopor coportepegipiupu depe popopipi, dapascăpălipi, ipiupuncheperipi şipi bipiropocrapaţipi drepept speperipiepetopoaparepe bipinepevepenipităpă îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi cepe sepe ripidipicapa apamepenipinţăpătopoaparepe.
Epel apalcăpătupuipiapa copomplepetaparepeapa dupulcepeapagăpă lapa apamaparnipicepelepe lopovipitupuripi depe bipicipi şipi lapa plopoapaipiapa depe glopoapanţepe cupu caparepe apacepelepeapaşipi gupuvepernepe trapatapaupu ipinsupurepecţipiipilepe mupuncipitoporipilopor gepermapanipi.
Dapacăpă „apadepevăpărapatupul” sopocipiapalipim depevepenipisepe apastfepel opo aparmăpă îpîn mîpîipinipilepe gupuvepernepelopor îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi gepermapanepe, epel eperapa, topotopodapatăpă, îpîn mopod nepemipijlopocipit şipi epexprepesipiapa ipinteperepesepelopor repeapacţipioponaparepe, apa ipinteperepesepelopor tîpîrgopovepeţipilopor gepermapanipi. Îpîn Gepermapanipiapa, mipicapa bupurghepezipiepe, pepe caparepe apa lăpăsapat-opo mopoştepenipirepe sepecopolupul apal XVIpi-lepeapa şipi caparepe depe apatupuncipi repeapapaparepe apaipicipi îpîntr-upunapa supub dipifeperipitepe fopormepe, apalcăpătupuipiepeştepe depe fapapt tepemepelipiapa sopocipiapalăpă apa stăpăripiipi depe lupucrupuripi epexipistepentepe.
Mepenţipineperepeapa epeipi îpînsepeapamnăpă mepenţipineperepeapa stăpăripiipi depe lupucrupuripi epexipistepentepe îpîn Gepermapanipiapa. Epeapa sepe tepemepe depe dopomipinapaţipiapa ipindupustripiapalăpă şipi popolipitipicăpă apa bupurghepezipiepeipi, caparepe vapa dupucepe îpîn mopod ipinepevipitapabipil lapa pipiepeipirepeapa epeipi, pepe depe opo papartepe capa upurmaparepe apa coponcepentrăpăripiipi capapipitapalupulupuipi, pepe depe apaltăpă papartepe capa upurmaparepe apa depezvopoltăpăripiipi propolepetaparipiapatupulupuipi repevopolupuţipioponapar. Mipicapa bupurghepezipiepe îpîşipi îpînchipipupuipiapa căpă „apadepevăpărapatupul” sopocipiapalipism vapa opomoporîpî dipintr-opo lopovipitupurăpă dopoupuăpă mupuştepe. Epel sepe răpăspîpîndipi capa opo epepipidepemipiepe.
Ţepesuput dipin păpăipiepenjepenipiş spepecupulapatipiv, bropodapat cupu floporipi repetoporipicepe lipiteperaparepe şipi îpîmbipibapat cupu ropoupuăpă sepentipimepentapalăpă, apacepest vepeşmîpînt popompopos îpîn caparepe sopocipiapalipiştipiipi gepermapanipi îpîşipi îpînvăpălupuipiapaupu cepelepe cîpîtepevapa „apadepevăpărupuripi epetepernepe” îpîncrepemepenipitepe apa făpăcuput capa maparfapa lopor săpă sepe depesfapacăpă mapaipi lepesnepe îpîn rîpîndupuripilepe apacepestupuipi pupublipic.
Lapa rîpîndupul săpăupu, sopocipiapalipismupul gepermapan apa îpînţepelepes dipin cepe îpîn cepe mapaipi mupult mipisipiupunepeapa sapa depe apa fipi repeprepezepentapantupul grapandipilopocvepent apal apacepestepeipi mipicipi bupurghepezipiipi.
Epel propoclapamăpă napaţipiupunepeapa gepermapanăpă capa propotopotipip apal napaţipiupunipiipi, ipiapar pepe fipilipistipinupul gepermapan capa propotopotipip apal opomupulupuipi. Fipiepecăpărepeipi tipicăpălopoşipiipi apa apacepestupuipiapa epel îpîipi apatripibupuipiapa upun sepens apascupuns, upun sepens supupeperipiopor, sopocipiapalipist, prepefăpăcîpînd-opo îpîn copontraparipiupul epeipi. Coponsepecvepent pîpînăpă lapa capapăpăt, epel s-apa ripidipicapat făpăţipiş îpîmpopotripivapa oporipiepentăpăripiipi „bruputapal dipistrupuctipivepe” apa copomupunipismupulupuipi, propoclapamîpînd ipimpaparţipiapalipitapatepeapa sapa măpărepeapaţăpă mapaipi prepesupus depe oporipicepe lupuptăpă depe clapasăpă. Topoapatepe prepetipinsepelepe pupublipicapaţipiipi sopocipiapalipistepe şipi copomupunipistepe caparepe cipircupulăpă îpîn Gepermapanipiapa apapaparţipin, cupu fopoapartepe pupuţipinepe epexcepepţipiipi, apacepestepeipi lipiteperapatupuripi mupurdaparepe şipi paparapalipizapantepe.
2. Sopocipiapalipismupul coponsepervapatopor sapaupu bupurghepez
Opo papartepe dipin bupurghepezipiepe doporepeştepe săpă tăpămăpădupuipiapascăpă repelepelepe sopocipiapalepe pepentrupu apa apasipigupurapa epexipistepenţapa sopocipiepetăpăţipiipi bupurghepezepe.
Pripintrepe apacepestepeapa găpăsipim: epecoponopomipiştipi, fipilapantropopipi, upumapanipitaparipiştipi, opoapamepenipi caparepe sepe îpîndepelepetnipicepesc cupu îpîmbupunăpătăpăţipirepeapa sipitupuapaţipiepeipi clapasepeipi mupuncipitopoaparepe, cupu oporgapanipizaparepeapa depe opopeperepe fipilapantropopipicepe, mepembripi apaipi sopocipiepetăpăţipilopor depe propotepecţipiepe apa apanipimapalepelopor, fopondapatoporipi depe sopocipiepetăpăţipi depe tepempeperapanţăpă, repefopormapatoporipi depe capafepenepeapa depe cepelepe mapaipi dipifeperipitepe nupuapanţepe. Apacepest sopocipiapalipism bupurghepez apa fopost epelapaboporapat chipiapar supub fopormăpă depe sipistepemepe copomplepetepe.
Capa pipildăpă cipităpăm „Phipiloposopophipiepe depe lapa mipisèrepe” apa lupuipi Propoupudhopon.
Bupurghepezipiipi sopocipiapalipiştipi vopor copondipiţipiipilepe depe vipiapaţăpă apalepe sopocipiepetăpăţipiipi mopodepernepe dapar făpărăpă lupuptepelepe şipi pripimepejdipiipilepe caparepe depecupurg cupu nepecepesipitapatepe dipin epelepe. Epeipi vopor sopocipiepetapatepeapa apactupuapalăpă făpărăpă epelepemepentepelepe caparepe opo repevopolupuţipioponepeapazăpă şipi opo depescopompupun. Epeipi vopor bupurghepezipiapa făpărăpă propolepetaparipiapat. Bupurghepezipiapa coponsipideperăpă, fipirepeştepe, lupumepeapa îpîn caparepe dopomnepeştepe drepept cepeapa mapaipi bupunăpă dipintrepe lupumipi. Sopocipiapalipismupul bupurghepez epelapaboporepeapazăpă apacepeapastăpă coponcepepţipiepe coponsopolapatopoaparepe îpîntr-upun sipistepem mapaipi mupult sapaipi mapaipi pupuţipin copomplepet. Apatupuncipi cîpînd epel ipinvipităpă propolepetaparipiapatupul săpă îpînfăpăptupuipiapascăpă sipistepemepelepe sapalepe şipi săpă păpăşepeapascăpă îpîn nopoupul Ipieperupusapalipim, epel nupu-ipi ceperepe depe fapapt depecîpît săpă răpămîpînăpă îpîn capadrupul sopocipiepetăpăţipiipi apactupuapalepe, dapar săpă lepepepedepe coponcepepţipiipilepe sapalepe dupuşmăpănopoapasepe depesprepe apacepeapastăpă sopocipiepetapatepe.
Opo apaltăpă fopormăpă, mapaipi pupuţipin sipistepemapatipicăpă, îpînsăpă mapaipi prapactipicăpă, apa apacepestupuipi sopocipiapalipism capauputăpă săpă fapacăpă nepesupufeperipităpă clapasepeipi mupuncipitopoaparepe oporipicepe mipişcaparepe repevopolupuţipioponaparăpă, depemoponstrîpîndupu-ipi căpă epeipi nupu ipi-apar puputepeapa fipi depe fopolopos cuputaparepe sapaupu cuputaparepe schipimbaparepe popolipitipicăpă, cipi nupumapaipi opo schipimbaparepe apa copondipiţipiipilopor mapateperipiapalepe depe trapaipi, apa copondipiţipiipilopor epecoponopomipicepe. Pripin schipimbaparepeapa copondipiţipiipilopor mapateperipiapalepe depe trapaipi, apacepest sopocipiapalipism nupu îpînţepelepegepe îpînsăpă nipicipidepecupum depesfipiipinţaparepeapa repelapaţipiipilopor depe propodupucţipiepe bupurghepezepe, caparepe nupu popoapatepe fipi îpînfăpăptupuipităpă depecîpît pepe capalepe repevopolupuţipioponaparăpă, cipi îpîmbupunăpătăpăţipiripi apadmipinipistrapatipivepe repeapalipizapatepe pepe bapazapa apacepestopor repelapaţipiipi depe propodupucţipiepe, apadipicăpă îpîmbupunăpătăpăţipiripi caparepe nupu schipimbăpă îpîntrupu nipimipic rapapoportupul dipintrepe capapipitapal şipi mupuncapa sapalaparipiapatăpă, cipi caparepe, îpîn capazupul cepel mapaipi bupun, mipicşoporepeapazăpă chepeltupuipiepelipilepe depe dopomipinapaţipiepe apalepe bupurghepezipiepeipi şipi-ipi sipimplipifipicăpă bupugepetupul.
Sopocipiapalipismupul bupurghepez îpîşipi găpăsepeştepe epexprepesipiapa coporepespupunzăpătopoaparepe apabipiapa apatupuncipi cîpînd depevipinepe opo sipimplăpă fipigupurăpă repetoporipicăpă.
Copomeperţ lipibeper! Îpîn ipinteperepesupul clapasepeipi mupuncipitopoaparepe; tapaxepe vapamapalepe propotepecţipioponipistepe! îpîn ipinteperepesupul clapasepeipi mupuncipitopoaparepe; îpînchipisoporipi cupu repegipim cepelupulapar! îpîn ipinteperepesupul clapasepeipi mupuncipitopoaparepe - ipiapatăpă upultipimupul şipi sipingupurupul cupuvîpînt sipinceper ropostipit depe sopocipiapalipismupul bupurghepez.
Sopocipiapalipismupul bupurghepez coponstăpă topocmapaipi îpîn apafipirmapaţipiapa căpă bupurghepezipiipi sîpînt bupurghepezipi - îpîn ipinteperepesupul clapasepeipi mupuncipitopoaparepe.
3. Sopocipiapalipismupul şipi copomupunipismupul cripitipicopo-uputopopipic
Nupu voporbipim apacipi depe lipiteperapatupurapa caparepe apa epexpripimapat, îpîn topoapatepe maparipilepe repevopolupuţipiipi mopodepernepe, repevependipicăpăripilepe propolepetaparipiapatupulupuipi (scripieperipilepe lupuipi Bapabepeupuf epetc.).
Pripimepelepe îpîncepercăpăripi apalepe propolepetaparipiapatupulupuipi depe apa repeapalipizapa dipirepect propopripiupul săpăupu ipinteperepes depe clapasăpă îpîntr-opo epepopocăpă depe fipieperbeperepe gepeneperapalăpă, îpîn peperipiopoapadăpă răpăstupurnăpăripiipi sopocipiepetăpăţipiipi fepeupudapalepe, apaupu dapat ipinepevipitapabipil grepeş dipin capaupuzăpă căpă propolepetaparipiapatupul eperapa epel îpînsupuşipi nepedepezvopoltapat şipi pepentrupu căpă lipipsepeapaupu copondipiţipiipilepe mapateperipiapalepe pepentrupu epelipibeperaparepeapa sapa, căpăcipi apacepestepe copondipiţipiipi nupu sîpînt depecîpît propodupusupul epepopocipiipi bupurghepezepe. Lipiteperapatupurapa repevopolupuţipioponaparăpă caparepe apa îpînsopoţipit apacepestepe pripimepe mipişcăpăripi apalepe propolepetaparipiapatupulupuipi epestepe îpîn mopod nepecepesapar repeapacţipioponaparăpă pripin coponţipinuputupul epeipi. Epeapa propopopovăpădupuipiepeştepe upun apascepetipism gepeneperapal şipi upun epegapalipitaparipism pripimipitipiv.
Sipistepemepelepe sopocipiapalipistepe şipi copomupunipistepe propopripiupu-zipisepe, sipistepemepelepe lupuipi Sapaipint-Sipimopon, Fopoupuripieper, Opowepen epetc., apapapar îpîn pripimapa peperipiopoapadăpă, îpîncăpă nepedepezvopoltapatăpă apa lupuptepeipi dipintrepe propolepetaparipiapat şipi bupurghepezipiepe, pepe caparepe apam depescripis-opo mapaipi supus (vepezipi „Bupurghepezipiepe şipi propolepetaparipiapat”).
Ipinvepentapatoporipiipi apacepestopor sipistepemepe văpăd, cepe-ipi drepept, apantapagoponipismupul dipinteper clapasepe, prepecupum şipi apacţipiupunepeapa epelepemepentepelopor dipizopolvapantepe dipin îpînsăpăşipi sopocipiepetapatepeapa dopomipinapantăpă. Dapar depe papartepeapa propolepetaparipiapatupulupuipi epeipi nupu zăpărepesc nipicipi opo apactipivipitapatepe ipistoporipicăpă propopripiepe, nipicipi opo mipişcaparepe popolipitipicăpă spepecipifipicăpă lupuipi.
Depeopoaparepecepe depezvopoltaparepeapa apantapagoponipismupulupuipi depe clapasăpă mepergepe îpîn papas cupu depezvopoltaparepeapa ipindupustripiepeipi, epeipi nupu găpăsepesc îpîn sopocipiepetapatepe nipicipi copondipiţipiipilepe mapateperipiapalepe pepentrupu epelipibeperaparepeapa propolepetaparipiapatupulupuipi şipi capauputăpă opo ştipiipinţăpă sopocipiapalăpă, lepegipi sopocipiapalepe, pepentrupu apa crepeapa apacepestepe copondipiţipiipi.
Lopocupul apactipivipităpăţipiipi sopocipiapalepe trepebupuipiepe săpă-l ipiapa apactipivipitapatepeapa lopor ipinvepentipivăpă pepersoponapalăpă; lopocupul copondipiţipiipilopor ipistoporipicepe apalepe epelipibeperăpăripiipi - copondipiţipiipi fapantepezipistepe; lopocupul oporgapanipizăpăripiipi trepeptapatepe apa propolepetaparipiapatupulupuipi capa clapasăpă - opo oporgapanipizaparepe apanupumepe năpăscopocipităpă apa sopocipiepetăpăţipiipi. Vipiipitopoaparepeapa ipistoporipiepe apa lupumipiipi sepe repedupucepe pepentrupu epeipi lapa propopapagaparepeapa şipi lapa repeapalipizaparepeapa prapactipicăpă apa plapanupuripilopor lopos sopocipiapalepe.
Epeipi îpîşipi dapaupu sepeapamapa, cepe-ipi drepept, căpă plapanupuripilepe lopor repeprepezipintăpă, îpînapaipintepe depe topoapatepe, ipinteperepesepelepe clapasepeipi mupuncipitopoaparepe, apalepe cepelepeipi mapaipi năpăpăpăstupuipitepe clapasepe. Propolepetaparipiapatupul epexipistăpă pepentrupu dîpînşipiipi nupumapaipi supub apacepest apaspepect, apal clapasepeipi cepelepeipi mapaipi năpăpăpăstupuipitepe.
Fopormapa nepedepezvopoltapatăpă apa lupuptepeipi depe clapasăpă, capa şipi propopripiapa lopor popozipiţipiepe îpîn vipiapaţăpă, îpîipi fapacepe îpînsăpă săpă sepe crepeapadăpă mapaipi prepesupus depe apacepest apantapagoponipism depe clapasăpă. Epeipi vopor săpă îpîmbupunăpătăpăţepeapascăpă sipitupuapaţipiapa tuputupuropor mepembripilopor sopocipiepetăpăţipiipi, chipiapar şipi pepe apa cepelopor fopoapartepe bipinepe sipitupuapaţipi. Depe apacepeepeapa epeipi apapepelepeapazăpă nepecopontepenipit lapa îpîntrepeapagapa sopocipiepetapatepe făpărăpă depeoposepebipirepe, bapa chipiapar depe prepefeperipinţăpă lapa clapasapa dopomipinapantăpă. Dupupăpă păpăreperepeapa lopor apajupungepe săpă lepe îpînţepelepegipi sipistepemupul pepentrupu apa repecupunopoapaştepe căpă epe cepel mapaipi bupun plapan cupu puputipinţăpă apal cepelepeipi mapaipi bupunepe sopocipiepetăpăţipi cupu puputipinţăpă.
Epeipi repespiping depe apacepeepeapa oporipicepe fepel depe apacţipiupunepe popolipitipicăpă şipi mapaipi cupu sepeapamăpă repevopolupuţipioponaparăpă; epeipi vopor săpă-şipi apatipingăpă ţepelupul pepe capalepe papaşnipicăpă şipi îpîncepeaparcăpă pripin mipicipi epexpeperipiepenţepe, soportipitepe, fipirepeştepe, epeşepecupulupuipi, pripin puputeperepeapa epexepemplupulupuipi săpă cropoipiapascăpă drupum nopoipiipi epevapanghepelipiipi sopocipiapalepe.
Apacepeapastăpă depescripieperepe fapantepezipistăpă apa sopocipiepetăpăţipiipi vipiipitopoaparepe, dapatîpînd dipintr-opo epepopocăpă îpîn caparepe propolepetaparipiapatupul epestepe îpîncăpă fopoapartepe pupuţipin depezvopoltapat, cîpînd epel îpînsupuşipi coponcepepepe îpîncăpă îpîn chipip fapantepezipist propopripiapa sapa popozipiţipiepe, - epestepe propodupusupul pripimepelopor apaspipirapaţipiipi plipinepe depe prepesipimţipirepe apalepe propolepetaparipiapatupulupuipi căpătrepe opo prepefapaceperepe gepeneperapalăpă apa sopocipiepetăpăţipiipi.
Scripieperipilepe sopocipiapalipistepe şipi copomupunipistepe coponţipin îpînsăpă şipi epelepemepentepe cripitipicepe. Epelepe apatapacăpă îpîntrepeapagapa tepemepelipiepe apa sopocipiepetăpăţipiipi epexipistepentepe. Epelepe apaupu opofeperipit depecipi upun mapateperipiapal fopoapartepe prepeţipiopos pepentrupu lupumipinaparepeapa mupuncipitoporipilopor. Tepezepelepe lopor popozipitipivepe cupu pripivipirepe lapa sopocipiepetapatepeapa vipiipitopoaparepe, capa, depe pipildăpă, depesfipiipinţaparepeapa opopopozipiţipiepeipi dipintrepe oporapaş şipi sapat, apa fapamipilipiepeipi, apa cîpîştipigupulupuipi pripivapat, apa mupuncipiipi sapalaparipiapatepe, propoclapamaparepeapa aparmoponipiepeipi sopocipiapalepe, trapansfopormaparepeapa stapatupulupuipi îpîntr-opo sipimplăpă apadmipinipistraparepe apa propodupucţipiepeipi, - topoapatepe apacepestepe tepezepe apalepe lopor nupu epexpripimăpă depecîpît nepecepesipitapatepeapa dipispaparipiţipiepeipi apantapagoponipismupulupuipi depe clapasăpă, caparepe îpîncepepepe apabipiapa săpă sepe depezvopoltepe şipi pepe caparepe epeipi îpîl cupunoposc nupumapaipi supub pripimapa sapa fopormăpă, vapagăpă şipi nepedepefipinipităpă. Depe apacepeepeapa îpînsepeşipi apacepestepe tepezepe mapaipi apaupu îpîncăpă upun sepens pupur uputopopipic.
Îpînsepemnăpătapatepeapa sopocipiapalipismupulupuipi şipi apa copomupunipismupulupuipi cripitipicopo-uputopopipic sepe apaflăpă îpîn rapapoport ipinvepers cupu depezvopoltaparepeapa ipistoporipicăpă. Îpîn măpăsupurapa îpîn caparepe lupuptapa depe clapasăpă sepe depezvopoltăpă şipi capapăpătăpă fopormepe bipinepe copontupurapatepe, apacepeapastăpă tependipinţăpă fapantepezipistăpă depe apa sepe sipitupuapa depeapasupuprapa lupuptepeipi depe clapasăpă, apacepeapastăpă copombapateperepe fapantepezipistăpă apa epeipi pipieperdepe oporipicepe vapalopoaparepe prapactipicăpă, oporipicepe îpîndrepeptăpăţipirepe tepeoporepetipicăpă. Depe apacepeepeapa, dapacăpă îpîn mupultepe pripivipinţepe fopondapatoporipiipi apacepestopor sipistepemepe apaupu fopost repevopolupuţipioponaparipi, apapopoipi dipiscipipopolipiipi lopor apalcăpătupuipiepesc îpîntopotdepeapaupunapa sepectepe repeapacţipioponaparepe. Epeipi păpăstrepeapazăpă nepeclipintipitepe vepechipilepe coponcepepţipiipi apalepe dapascăpălipilopor lopor făpărăpă apa ţipinepe sepeapamapa depe depezvopoltaparepeapa ipistoporipicăpă apa propolepetaparipiapatupulupuipi. Depe apacepeepeapa epeipi capauputăpă îpîn mopod coponsepecvepent săpă slăpăbepeapascăpă dipin nopoupu lupuptapa depe clapasăpă şipi săpă îpîmpapacepe apantapagoponipismepelepe. Epeipi topot mapaipi vipizepeapazăpă repeapalipizaparepeapa, cupu tipitlupul depe epexpeperipiepenţăpă, apa uputopopipiipilopor lopor sopocipiapalepe, îpîntepemepeipieperepeapa upunopor fapalapansteperepe răpăzlepeţepe, fopondaparepeapa depe hopomepe-copoloponipiepes, îpînfipinţaparepeapa upunepeipi mipicipi Ipicaparipiipi, epedipiţipiepe îpîn fopormapat repedupus apa nopoupulupuipi Ipieperupusapalipim; ipiapar pepentrupu coponstrupuipirepeapa tuputupuropor apacepestopor capastepelepe îpîn Spapanipiapa epeipi sîpînt nepevopoipiţipi săpă fapacăpă apapepel lapa fipilapantropopipiapa ipinipimipilopor şipi pupungipilopor bupurghepezepe. Trepeptapat, trepeptapat epeipi capad îpîn capatepegoporipiapa sopocipiapalipiştipilopor repeapacţipioponaparipi sapaupu coponsepervapatoporipi depescripişipi mapaipi supus, depeoposepebipindupu-sepe depe apacepeştipiapa nupumapaipi pripintr-opo pepedapanteperipiepe mapaipi sipistepemapatipicăpă, pripintr-opo crepedipinţăpă supupeperstipiţipiopoapasăpă şipi fapanapatipicăpă îpîn epefepectupul mipirapacupulopos apal ştipiipinţepeipi lopor sopocipiapalepe.
Depe apacepeepeapa epeipi sepe opopupun cupu îpîndîpîrjipirepe oporipicăpărepeipi mipişcăpăripi popolipitipicepe apa mupuncipitoporipilopor, caparepe, dupupăpă păpăreperepeapa lopor, nupu popoapatepe propovepenipi depecîpît dipintr-opo topotapalăpă lipipsăpă depe crepedipinţăpă îpîn epevapanghepelipiapa cepeapa nopoupuăpă.
Opowepenipiştipiipi îpîn Apanglipiapa, fopoupuripieperipiştipiipi îpîn Frapanţapa sîpînt upunipiipi îpîmpopotripivapa capartipiştipilopor, apalţipiipi îpîmpopotripivapa repefopormipiştipilopor.
IpiV
Popozipiţipiapa copomupunipiştipilopor fapaţăpă depe dipifeperipitepelepe papartipidepe depe opopopozipiţipiepe
Dupupăpă cepelepe spupusepe îpîn capapipitopolupul IpiIpi, popozipiţipiapa copomupunipiştipilopor fapaţăpă depe papartipidepelepe mupuncipitoporepeştipi depejapa coponstipitupuipitepe, apadipicăpă popozipiţipiapa fapaţăpă depe capartipiştipiipi dipin Apanglipiapa şipi fapaţăpă depe apadepepţipiipi repefopormepeipi apagraparepe dipin Apameperipicapa depe Nopord, sepe îpînţepelepegepe depe lapa sipinepe.
Copomupunipiştipiipi lupuptăpă pepentrupu îpînfăpăptupuipirepeapa scopopupuripilopor şipi ipinteperepesepelopor ipimepedipiapatepe apalepe clapasepeipi mupuncipitopoaparepe, dapar epeipi repeprepezipintăpă topotopodapatăpă vipiipitoporupul mipişcăpăripiipi îpîn mipişcaparepeapa prepezepentăpă. Îpîn Frapanţapa copomupunipiştipiipi sepe apalăpătupurăpă papartipidupulupuipi sopocipiapalipist-depemopocrapat îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi coponsepervapatopoaparepe şipi rapadipicapalepe, făpărăpă apa repenupunţapa îpînsăpă pripin apacepeapastapa lapa drepeptupul depe apa apavepeapa opo apatipitupudipinepe cripitipicăpă fapaţăpă depe faparzepelepe şipi ipilupuzipiipilepe caparepe îpîşipi apaupu opobîpîrşipiapa îpîn trapadipiţipiapa repevopolupuţipioponaparăpă.
Îpîn Epelvepeţipiapa epeipi spripijipinăpă pepe rapadipicapalipi, făpărăpă apa pipieperdepe îpînsăpă dipin vepedeperepe căpă apacepest papartipid sepe copompupunepe dipin epelepemepentepe copontrapadipictoporipiipi, îpîn papartepe sopocipiapalipiştipi depemopocrapaţipi, îpîn îpînţepelepesupul frapancepez, îpîn papartepe bupurghepezipi rapadipicapalipi.
Pripintrepe popoloponepezipi, copomupunipiştipiipi supusţipin papartipidupul caparepe coponsipideperăpă repevopolupuţipiapa apagraparăpă capa opo copondipiţipiepe apa epelipibeperăpăripiipi napaţipioponapalepe, apacepelapaşipi papartipid caparepe apa fopost supuflepetupul ipinsupurepecţipiepeipi dipin Crapacopovipiapa îpîn 1846.
Îpîn Gepermapanipiapa, apatupuncipi cîpînd bupurghepezipiapa aparepe opo apatipitupudipinepe repevopolupuţipioponaparăpă, papartipidupul copomupunipist lupuptăpă apalăpătupuripi depe epeapa, îpîmpopotripivapa moponaparhipiepeipi apabsopoluputepe, apa propopripiepetăpăţipiipi fupuncipiaparepe fepeupudapalepe şipi apa spipiripitupulupuipi mipic-bupurghepez.
Nipicipi opo clipipăpă îpînsăpă papartipidupul nupu îpîncepetepeapazăpă săpă depezvopoltepe pripintrepe mupuncipitoporipi opo coponştipiipinţăpă cîpît mapaipi lipimpepedepe apasupuprapa apantapagoponipismupulupuipi dupuşmăpănopos dipintrepe bupurghepezipiepe şipi propolepetaparipiapat, pepentrupu capa mupuncipitoporipiipi gepermapanipi săpă popoapatăpă prepefapacepe depe îpîndapatăpă copondipiţipiipilepe sopocipiapalepe şipi popolipitipicepe, pepe caparepe trepebupuipiepe săpă lepe apadupucăpă cupu sipinepe dopomipinapaţipiapa bupurghepezipiepeipi, îpîn topot apatîpîtepeapa aparmepe îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi, apastfepel capa dupupăpă răpăstupurnaparepeapa clapasepelopor repeapacţipioponaparepe îpîn Gepermapanipiapa săpă îpîncepeapapăpă ipimepedipiapat lupuptapa îpîmpopotripivapa bupurghepezipiepeipi îpînsăpăşipi.
Apasupuprapa Gepermapanipiepeipi îpîşipi îpîndrepeapaptăpă copomupunipiştipiipi apatepenţipiapa îpîn pripimupul rîpînd, pepentrupu căpă Gepermapanipiapa sepe apaflăpă îpîn apajupunupul upunepeipi repevopolupuţipiipi bupurghepezepe şipi pepentrupu căpă epeapa vapa săpăvîpîrşipi apacepeapastăpă repevopolupuţipiepe îpîn copondipiţipiipi, îpîn gepeneperepe, mapaipi îpînapaipintapatepe apalepe cipivipilipizapaţipiepeipi epeupuropopepenepe şipi cupu upun propolepetaparipiapat mupult mapaipi depezvopoltapat depecîpît Apanglipiapa îpîn sepecopolupul apal XVIpiIpi-lepeapa şipi Frapanţapa îpîn sepecopolupul apal XVIpiIpiIpi-lepeapa, şipi depecipi repevopolupuţipiapa bupurghepezăpă gepermapanăpă popoapatepe fipi nupumapaipi propolopogupul dipirepect apal upunepeipi repevopolupuţipiipi propolepetaparepe.
Îpîntr-upun cupuvîpînt, copomupunipiştipiipi spripijipinăpă prepetuputipindepenipi oporipicepe mipişcaparepe repevopolupuţipioponaparăpă îpîmpopotripivapa oporîpîndupuipiripiipi sopocipiapalepe şipi popolipitipicepe epexipistepentepe.
Îpîn topoapatepe apacepestepe mipişcăpăripi epeipi pupun pepe pripimupul plapan, capa propoblepemăpă fupundapamepentapalăpă apa mipişcăpăripiipi, propoblepemapa propopripiepetăpăţipiipi, ipindipifeperepent depe fopormapa mapaipi mupult sapaupu mapaipi pupuţipin depezvopoltapatăpă pepe caparepe apacepeapastapa apar apavepeapa-opo.
Îpîn sfîpîrşipit, copomupunipiştipiipi mipilipitepeapazăpă prepetuputipindepenipi pepentrupu upunipirepe şipi îpînţepelepegeperepe îpîntrepe papartipidepelepe depemopocrapatepe dipin topoapatepe ţăpăripilepe.
Copomupunipiştipilopor lepe repepupugnăpă săpă-şipi apascupundăpă vepedeperipilepe şipi ipintepenţipiipilepe. Epeipi depeclaparăpă făpăţipiş căpă ţepelupuripilepe lopor popot fipi apatipinsepe nupumapaipi pripin dopoboporîpîrepeapa vipiopolepentăpă apa îpîntrepegipiipi oporîpîndupuipiripi sopocipiapalepe depe pîpînăpă apacupum. Săpă trepemupurepe clapasepelepe dopomipinapantepe îpîn fapaţapa upunepeipi Repevopolupuţipiipi Copomupunipistepe. Propolepetaparipiipi n-apaupu depe pipieperduput îpîn apacepeapastăpă repevopolupuţipiepe depecîpît lapanţupuripilepe. Epeipi apaupu opo lupumepe depe cîpîştipigapat.
PROPOLEPETAPARIPI DIPIN TOPOAPATEPE ŢĂPĂRIPILEPE, UPUNIPIŢIPI-VĂPĂ!